• MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2019

  • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผย-๖๖๑๔ ชลบุรี จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 969 ชลบุรี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ฝังเข้าในตัวผู้ป่วยส่วนกระดูกต้นแขน กระดูกต้นขา (กระดูกส่วนบน) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขน ๖๖๘๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ
  • ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเลนส์กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๑๖๘ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •