• หนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา

  หนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา 2561

  หนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 – 2561

  สารบัญ
  คำนำ
  (หน้า 1-4)ประวัติเมืองพัทยา
  (หน้า 5) ตาราง ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน update
  (หน้า 6) ปกโครงสร้างพื้นฐาน
  (หน้า 7 – 26) โครงสร้างพื้นฐาน
  (หน้า 21) ตารางแสดงพื้นที่คลุมดิน
  (หน้า 22) พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
  (หน้า 27) ด้านเศรษฐกิจ
  (หน้า 28-36) ด้านเศรษฐกิจ
  (หน้า 37 )สถิติดอนเมือง
  (หน้า 38) สถิติสุวรรณภูมิ
  (หน้า 39) สถิติพัทยารายไตรมาส1
  (หน้า 40) สถิติพัทยารายไตรมาส2
  (หน้า 41) สถิติพัทยารายไตรมาส3
  (หน้า 42) สถิติพัทยารายไตรมาส4
  (หน้า 43) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 44) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 45) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 46) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 47) ผลิตภัณฑ์จังหวัด
  (หน้า 48-49) ตารางจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน จำนวนคนงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
  (หน้า 50) ตารางจำนวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า และตารางสหกรณ์(หน้า 51) ตารางยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ตามประเภท พ
  (หน้า 51) ตารางยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ตามประเภท พ
  (หน้า 52) การคลังส่วนท้องถิ่น
  (หน้า 53-54) สรุปรายรับ-รายจ่าย(อยู่ด้านการเมือง) update
  (หน้า 55-59) ตารางแสดงรับ-จ่าย update
  (หน้า 60-62) ตารางแสดงรับ-จ่าย update
  (หน้า 63-64) คำประกอบงบประมาณ59
  (หน้า 65-68) อุดหนุน56
  (หน้า 69-72) อุดหนุน57
  (หน้า 73-76) อุดหนุน58
  (หน้า 77-79) อุดหนุน59
  (หน้า 80) สถานะการเงินของเมืองพัทยาประจำปี
  (หน้า 81-82) สถาธนานุบาล update
  (หน้า 83-85) สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม)รอบ1ปี 56
  (หน้า 86-88) สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 57
  (หน้า 89-93) สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 58
  (หน้า 94) ด้านสังคม
  (หน้า 95-136) ด้านสังคม
  (หน้า 137) ด้านสังคมสถิติช่วยเหลือทางทะเล
  (หน้า 138) ทำเนียบกล้องวงจรปิด 59
  (หน้า 222) ความปลอดภัยในชีวิต
  (หน้า 140-145) ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
  (หน้า 146) ทรัพยากรธรรมชาติ
  (หน้า 147-154 ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  (หน้า 155) การเมืองการบริหาร
  (หน้า 156) โครงสร้างเมืองพัทยา
  (หน้า 157-182) ด้านการเมือง การบริหาร doc
  (หน้า 183) ตารางอัตรากำลังพนักงานเมืองพัทยา(อยู่ด้านการเมือง)
  (หน้า 184) ตารางอัตรากำลังพนักงานครู(ด้านการเมือง)
  (หน้า 185) ภาคผนวก
  (หน้า 186-188) ประกาศคสช.85
  (หน้า 189-193) คำสั่งที่1
  (หน้า 194) ข้อบังคับเมืองพัทยา
  (หน้า 195) ประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
  (หน้า 196-202) MOU
  (หน้า 203) MOU คาร์บอนต่ำ
  (หน้า 204) บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  (หน้า 205-211) ปฏิทินกิจกรรม 59
  (หน้า 212) คณะที่ปรึกษา ปกหลัง

  (ตัวแทรกหน้า 111) บุคคลเร่ร่อนupdate
  (ตัวแทรกหน้า 128) แผนผังโรงพยาบาลเมืองพัทยา59
  (ตัวแทรกหน้า 131-132) แผนผังรพ.เกาะล้านและตารางปฏิบัติงาน
  (ตัวแทรกหน้า 166) A3 โครงสร้างเมืองพัทยา
  (ตัวแทรกหน้า 178) แผนที่เกาะล้าน

  (หน้า ก-ง) เครื่องหมายราชการ
  (หน้า จ-ช)
  (หน้า ซ-ญ) คำแถลงนโยบาย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150