• สำนักการช่าง

  พันธกิจ

  สำนักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตควบคุมอาคารและการก่อสร้ง การขออนุญาตและควบคุมด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การวางและควบคุมด้านผังเมือง การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ การจัดรูปและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบำรุงรักษาและบูรณะสาธารณูปโภค อาคาร และสิ่งก่อสร้าง การจราจรและขนส่ง การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

   

  หัวหน้าหน่วยงาน

  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

  นายสุนทร สมประมัย

  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  ผู้อำนวยการส่วนผังเมือง

  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร

  นายญัติพงศ์ อินทรัตน์

  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ

  ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง

  นายอนุวัตร ทองคำ

  บริการ

  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตควบคุมอาคารและการก่อสร้าง การขออนุญาตและควบคุมด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การวางและควบคุมด้านผังเมือง การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ การจัดรูปและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบำรุงรักษาและบูรณะสาธารณูปโภค อาคาร และสิ่งก่อสร้าง การจราจรและขนส่ง การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  แบ่งส่วนงานบริการออกเป็น 3 ส่วน คือ


  1.
  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ให้บริการด้าน

  1.1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร
  1.2 การขอหนังสือรับรองอาคารกรณีนำไปใช้ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์

  2. ส่วนการโยธา ให้บริการด้าน

  2.1 การบริการด้านขออนุญาตตัดต้นไม้ / กิ่งไม้ และตัดหญ้าริมไหล่ทาง ไหล่ถนน
  2.2 การบริการด้านขออนุญาตขุดเจาะถนน/ทางเท้า
  2.3 การบริการด้านขอซ่อมถนน / ทางเท้าและทำลูกระนาด

  2.4 การบริการด้านขอติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ

  2.5 การบริการด้านขอหนังสือรับรองการเชื่อมทาง

  2.6 การบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ให้บริการด้าน

  3.1 การแจ้งการชำรุดขัดข้องของระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา

  3.2 การแจ้งการชำรุดขัดข้องของสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยาส่วนงาน

  1. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

  การขออนุญาตอาคาร

  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1ชุด

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน(กรณีเป็น นิติบุคคล)

  4. แบบแปลนผังเมือง จำนวน 5 ชุด

  5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 ชุด (ห้ามย่อ)

  6. กรณีสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่นต้อง

  – มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน

  – สำเนาเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินรับรอง

  7. กรณีอาคารก่อสร้างเป็นคอนกรีตทนไฟ หรืออาคารพิเศษต้องมีรายการคำนวณประกอบจำนวน 1 ชุด 8. อาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิศวกรรมต้องมีหนังสือรับรองจากวิศวกร ควบคุม

  แผนผังขั้นตอน

   

  ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  หมายเหตุ

  ลักษณะอาคารที่ต้องยื่นคำร้องใบอนุญาต

  1. อาคารก่อสร้างใหม่
  2. ดัดแปลงต่อเติมอาคาร
  3. การก่อสร้างอาคารดัดแปลงผิดไปจากใบอนุญาต
  4. รื้อถอนอาคาร
  5. เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อการอื่น
  6. ดัดแปลงที่จอดรถทางเข้า – ออก

  ** MSL (Mean Sea Level) คือค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง หาได้จากการเฉลี่ยค่าระดับน้ำทะเลทั้งปี เขตกำหนดเส้น 100 ม. จาก MSL คือสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 M.

  *** การขอหนังสือรับรองอาคาร กรณีนำไปใช้ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. สำเนาเอกสารสิทธ์ที่ดิน

  2. ส่วนการโยธา ให้บริการด้าน

  2.1 การบริการด้านขออนุญาตตัดต้นไม้ / กิ่งไม้ และตัดหญ้าริมไหล่ทาง ไหล่ถนน

  2.2 การบริการด้านขอซ่อมถนน / ทางเท้าและทำลูกระนาด

  2.3 การบริการด้านขอติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ

  2.4 การบริการด้านขออนุญาตขุดเจาะถนน/ทางเท้า

  2.5 การบริการด้านขอหนังสือรับรองการเชื่อมทาง

  2.6 การบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  สำหรับส่วนงานโยธา ท่านสามารถติดต่อดำเนินเรื่องผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. มาติดต่อหน่วยงานโดยตรง

  2. ผ่านทาง Website Pattaya City Call Center 1337

  3. โทรศัพท์มาที่หน่วยงานโดยตรง

  การบริการ

  2.1 การบริการด้านขอซ่อมถนน / ทางเท้าและทำลูกระนาด

  2.2 การบริการด้านขออนุญาตตัดต้นไม้ / กิ่งไม้ และตัดหญ้าริมไหล่ทาง ไหล่ถนน

  2.3 การบริการด้านขอติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ

  เตรียมเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. แผนที่พอสังเขปพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

  **กรณี ชาวต่างประเทศให้สำเนาหนังสือพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

  การบริการ

  2.4 การบริการด้านขออนุญาตขุดเจาะถนน/ทางเท้า

  2.5 การบริการด้านขอหนังสือรับรองการเชื่อมทาง

  2.6 การบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  เตรียมเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. สำเนาโฉนดที่ดิน

  4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

  5. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินพร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของเจ้าของ ที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ให้เจ้าของที่ดิน)

  6. ผู้ที่ลงลายมือชื่อในเอกสารทุกคนต้อง แนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  7. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

   

  แผนผังขั้นตอนการบริการประชาชน

  มีปัญหา ( 3 วัน)

  ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
  3. กรณีขออนุญาต ขุดเจาะค่าทางเท้าถนน จะชำระได้หลังจากที่เมืองพัทยา มีหนังสือแจ้งโดยสามารถชำระได้ที่สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

  หมายเหตุ

  1. การตัดต้นไม้ กิ่งไม้และหญ้า จะต้องอยู่ในที่ดินสาธารณะเท่านั้น ในที่ดินส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการได้
  2. กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติ เช่นต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน อาคาร รถยนต์หรือทรัพย์สินอื่น ท่านสามารถแจ้งเหตุดังกล่าวได้ โดยผ่านมายังช่องทางตามแผนผังขั้นตอนการบริการประชาชน
  3. กรณีต้นไม้ กิ่งไม้ ยื่นล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคลหรือบ้านข้างเคียง เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคารจะต้องดำเนินการเอง
  4. กรณีตัดหญ้าในที่ดินส่วนบุคคล ทางเมืองพัทยาไม่สามารถดำเนินการให้ได้

  ** กรณีการขอเชื่อมทาง ในกรณีที่ ที่ดินหรืออาคารไม่ติดกับทางสาธารณะ แต่ติดกับทางส่วนบุคคล ให้ผู้ขอติดต่อกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นโดยตรง เช่น ถนน/ทางส่วนบุคคล

  ** สำหรับถนน/ทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ผู้ขอติดต่อกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถ. นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 – 787- 6642

  ** การขอเชื่อมทางที่ผู้ขอมีที่ดิน/อาคารซึ่งติดกับถนน/ทางของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทางสำนักการช่าง ส่วนการโยธาไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ท่านติดต่อโดยการทำหนังสือแจ้งต่อขอไปยัง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรีย์

  3. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ให้บริการด้าน

  – การแจ้งการชำรุดขัดข้องของระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา

  – การแจ้งการชำรุดขัดข้องของสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยาส่วนงาน

  การแจ้งการชำรุดขัดข้องของสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา

  หมายเหตุ

  กำหนดค่าขุดเจาะถนนและทางเท้าเป็นไปดังต่อไปนี้

  ลำดับ

  รายละเอียดค่าบริการ

  หน่วย

  ราคา (บาท)

  1

  ค่าขุดเจาะถนนคอนกรีต

  ตารางเมตรละ

  480

  หรือความยาว

  เมตรละ

  240

  2

  ค่าขุดเจาะถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต

  ตารางเมตรละ

  350

  หรือความยาว

  เมตรละ

  200

  3

  ค่าขุดเจาะถนนยางแอสฟัลท์

  ตารางเมตรละ

  240

  หรือความยาว

  เมตรละ

  120

  4

  ค่าขุดเจาะถนนลูกรัง

  ตารางเมตรละ

  100

  หรือความยาว

  เมตรละ

  50

  5

  ค่าขุดเจาะทางเท้าคอนกรีต, ตัวหนอน

  ตารางเมตรละ

  300

  หรือความยาว

  เมตรละ

  120

  6

  ค่าขุดเจาะไหล่ทางเดิน

  ตารางเมตรละ

  60

  หรือความยาว

  เมตรละ

  30

  7

  การขุดเจาะทางเท้าคอนกรีตเป็นจุดๆ ละ เศษของตารางเมตรที่เกินครึ่งคิดเป็นหนึ่งตารางเมตร แต่การขุดเจาะถนนทางเท้าแต่ละจุดต้องเสียค่าขุดเจาะอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท การขุดที่คิดเป็นความยาวหมายถึงการขุดกว้าง

  ไม่เกิน 30 ซม.

  600

  8

  คันหิน

  เมตรละ

  670

  9

  ขอบทางเท้า

  เมตรละ

  370

   

  การแจ้งการชำรุดขัดข้องของระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  ยื่นคำร้องที่ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. แผนที่พอสังเขป

  4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก

  แผนผังขั้นตอน

   

  ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
  3. สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม

  การบริการของส่วนงานวิศวกรรมจราจร

  การแจ้งการชำรุดขัดข้องของสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  ยื่นคำร้องที่ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. แผนที่พอสังเขป

  4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

  แผนผังขั้นตอน

   

  ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150