• แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ. 2560)

  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ. 2560)

  1.ปกหน้า 61-64 ครั้ง1ปี61

  2.หลักการและเหตุผลเพิ่มเติมแผนปี61-64 ครั้ง1ปี61

  3.สารบัญ แผน61-64 ครั้ง1 ปี61

  4.ใบปะหน้าบัญชีสรุปโครงการ 61-64 ครั้ง1ปี61

  5.แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  6.ใบปะหน้ารายละเอียดโครงการ 61-64 ครั้ง1ปี61

  8.แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

  9.ใบปะหน้าบัญชีครุภัณฑ์ 61-64 ครั้ง1ปี61

  7.ส่วนที่ 4(ผ.01-05)

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและฯ (2)

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข

  แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสาธารณสุข

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150