กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2557

ฉบับที่  1/57  ประจำวันพฤหัสบดีที่  2  มกราคม  2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2557

            ด้วยทุกรอบระยะเวลาสี่ปีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน และบัดนี้ได้ครบรอบระยะเวลาสี่ปีดังกล่าว เมืองพัทยาจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2557 ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบตั้งแต่วันที่  2  มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน

2. ภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม – 31  มีนาคม  2557 กำหนดชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้ายใหม่

3. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบภายในเดือนมกราคม และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2557

เมืองพัทยาจึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดเวลาข้างต้นได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง โทร. 0 – 3825 – 3157

***** ชำระภาษีตรงเวลา..เพื่อนำรายได้มาพัฒนาเมืองของเรา *****

 

**********************************

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว