กกต.ชลบุรี กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ฉบับที่ 450/57 ประจำวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557

กกต.ชลบุรี กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการ     การเลือกตั้งประกาศกำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขต      ของจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง มีดังนี้ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และพื้นที่เขตของเมืองพัทยา สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง

*******************************

 

                                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว