• ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติงบประมาณเมืองพัทยา  >>

  ประกาศกระทรงมหาดไทย

  เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ

  ฝ่ายเร่งรัดและบังคับภาษี

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ยึด อายัด และขายทอดตลอดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 2541

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ยึด อายัด และขายทอดตลอดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 2555 (สำหลับกรุงเทพฯและเมืองพัทยา เฉพาะภาษีป้าย)

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ยึด อายัด ขายทอดตลอดทรัพย์สินของผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2551

  ระเบียบ

  เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

  เรื่อง ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

  เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546

  ส่วนพัฒนารายได้

  ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์

  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475

  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510

  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2508

  กฎหมายปละระเบียบ ข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการให้บริการให้การบำบัดน้ำเสีย

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ พุทธศักราช 2526

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน พุทธศักราช 2543

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พุทธศักราช 2543

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2545

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา พ.ศ.2548

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

  เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยายาลของพนักงานเมืองเมืองพัทยา พ.ศ. 2560

  เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พ.ศ.2549

  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ของเมืองพัทยา พ.ศ. 2550

  เรื่อง ค่าเช่าบ้านพนักงานเมืองพัทยา พ.ศ.2552

  เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ. 2553

  เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2545 เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

  การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเมืองพัทยา พ.ศ.2558

  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา พ.ศ.2559

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบลมและการเข้ารับการฝึกอบลมของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาพ.ศ.2559

  หนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา

  สารบัญ
  คำนำ
  (หน้า 1-4)ประวัติเมืองพัทยา
  (หน้า 5) ตาราง ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน update
  (หน้า 6) ปกโครงสร้างพื้นฐาน
  (หน้า 7 – 26) โครงสร้างพื้นฐาน
  (หน้า 21) ตารางแสดงพื้นที่คลุมดิน
  (หน้า 22) พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
  (หน้า 27) ด้านเศรษฐกิจ
  (หน้า 28-36) ด้านเศรษฐกิจ
  (หน้า 37 )สถิติดอนเมือง
  (หน้า 38) สถิติสุวรรณภูมิ
  (หน้า 39) สถิติพัทยารายไตรมาส1
  (หน้า 40) สถิติพัทยารายไตรมาส2
  (หน้า 41) สถิติพัทยารายไตรมาส3
  (หน้า 42) สถิติพัทยารายไตรมาส4
  (หน้า 43) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 44) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 45) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 46) สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว
  (หน้า 47) ผลิตภัณฑ์จังหวัด
  (หน้า 48-49) ตารางจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน จำนวนคนงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
  (หน้า 50) ตารางจำนวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า และตารางสหกรณ์(หน้า 51) ตารางยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ตามประเภท พ
  (หน้า 51) ตารางยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ตามประเภท พ
  (หน้า 52) การคลังส่วนท้องถิ่น
  (หน้า 53-54) สรุปรายรับ-รายจ่าย(อยู่ด้านการเมือง) update
  (หน้า 55-59) ตารางแสดงรับ-จ่าย update
  (หน้า 60-62) ตารางแสดงรับ-จ่าย update
  (หน้า 63-64) คำประกอบงบประมาณ59
  (หน้า 65-68) อุดหนุน56
  (หน้า 69-72) อุดหนุน57
  (หน้า 73-76) อุดหนุน58
  (หน้า 77-79) อุดหนุน59
  (หน้า 80) สถานะการเงินของเมืองพัทยาประจำปี
  (หน้า 81-82) สถาธนานุบาล update
  (หน้า 83-85) สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม)รอบ1ปี 56
  (หน้า 86-88) สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 57
  (หน้า 89-93) สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 58
  (หน้า 94) ด้านสังคม
  (หน้า 95-136) ด้านสังคม
  (หน้า 137) ด้านสังคมสถิติช่วยเหลือทางทะเล
  (หน้า 138) ทำเนียบกล้องวงจรปิด 59
  (หน้า 222) ความปลอดภัยในชีวิต
  (หน้า 140-145) ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
  (หน้า 146) ทรัพยากรธรรมชาติ
  (หน้า 147-154 ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  (หน้า 155) การเมืองการบริหาร
  (หน้า 156) โครงสร้างเมืองพัทยา
  (หน้า 157-182) ด้านการเมือง การบริหาร doc
  (หน้า 183) ตารางอัตรากำลังพนักงานเมืองพัทยา(อยู่ด้านการเมือง)
  (หน้า 184) ตารางอัตรากำลังพนักงานครู(ด้านการเมือง)
  (หน้า 185) ภาคผนวก
  (หน้า 186-188) ประกาศคสช.85
  (หน้า 189-193) คำสั่งที่1
  (หน้า 194) ข้อบังคับเมืองพัทยา
  (หน้า 195) ประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
  (หน้า 196-202) MOU
  (หน้า 203) MOU คาร์บอนต่ำ
  (หน้า 204) บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  (หน้า 205-211) ปฏิทินกิจกรรม 59
  (หน้า 212) คณะที่ปรึกษา ปกหลัง

  (ตัวแทรกหน้า 111) บุคคลเร่ร่อนupdate
  (ตัวแทรกหน้า 128) แผนผังโรงพยาบาลเมืองพัทยา59
  (ตัวแทรกหน้า 131-132) แผนผังรพ.เกาะล้านและตารางปฏิบัติงาน
  (ตัวแทรกหน้า 166) A3 โครงสร้างเมืองพัทยา
  (ตัวแทรกหน้า 178) แผนที่เกาะล้าน

  (หน้า ก-ง) เครื่องหมายราชการ
  (หน้า จ-ช)
  (หน้า ซ-ญ) คำแถลงนโยบาย

  print

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150