• ข้อบัญญัติงบประมาณเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติงบประมาณเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  2.รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  4.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  6.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2560

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  2.รายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  3.รายงานรายละเอียดรายรับจริงตามงบประมาณ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  4.รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2559

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานรายละเอียดรายรับจริงตามงบประมาณ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  2.รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  4.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  6.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2558

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  2.รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  3รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.

  4.รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  2.รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  4.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  6.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2557

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  2.รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.

  4.รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557

  1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  2.รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  3.รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  4.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  6.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  print

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150