• สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เตรียมแผนการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และเตรียมพร้อมเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 ในเดือนตุลาคมนี้

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เตรียมแผนการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และเตรียมพร้อมเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 ในเดือนตุลาคมนี้

  บ่ายวานนี้ (8 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่ง และบุคลากรสำนักการศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในการเตรียมแผนการดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน 2560 ณ โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งจะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ/ เพลงเทิดพระเกียรติประกอบการแสดงจินตลีลา การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม การแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ การแข่งขันสวดสรภัญญะ การแข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันโครงงาน การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันมารยาทไทย การแข่งขันการวาดภาพระบายสี และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนในระดับปฐมวัยและอนุบาลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยเป็นการแข่งขันการวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การแข่งขันการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ การแข่งขันการร้อยลูกปัดทำสร้อย การแข่งขันการฉีก ปะ กระดาษตามแบบที่กำหนด และการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ เป็นต้น
  นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานถึงความพร้อมในการเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ูครั้งที่ 10 หรือ EDUCA 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งในส่วนของหน่วยศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวเชิญชวนให้ครูในสังกัดเมืองพัทยาสมัครเข้าร่วมในมหกรรมทางการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง โดยครูผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/educathai หรือ Instagram:educathai, Twitter:@educathai, Line:@educathai หรือโทร.02- 748-7007 ต่อ 147, 631-635 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.)
  **********************
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150