• เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่บุคลากรเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่บุคลากรเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่บุคลากรเมืองพัทยา

  วันนี้ (11 ส.ค 60 )เวลา 09:00 น. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่บุคลากรเมืองพัทยาโดยมีนายชาลีดวงดารา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครูในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม ณห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายสุนทรา พลไตร ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าคุณธรรมและจริยธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนเสาหลักพื้นฐานทางด้านจิตใจที่จะทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถดำเนินการใดๆได้บรรลุเป้าหมายกล่าวคือผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นผู้มีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมส่งผลให้งานได้กระทำนั้นดำเนินไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทำให้งานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  ดังนั้นกองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุคลากรจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนตามหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแกไปบุคคลากรเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยาได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
  โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสุนทร พลไตร ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตราการพิเศษทางกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ในด้านหลักสูตร ดังกล่าวโดยมีผู้เข้ารับอบรมซึ่งประกอบด้วยพนักงานเมืองพัทยาจากทุกส่วนราชการและพนักงานครูอาจารย์เมืองพัทยาในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาทุกแห่ง จำนวน 103 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อมีการปฏิบัติงานอย่างมีแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

   

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150