• เมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

  เมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

  เมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ
  สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501) โดยเปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิขอเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. ผู้มีสิทธิ ได้แก่ บุคคลที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501 และมีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยาแต่ยังไม่ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
  3. ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ (ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากเมืองพัทยาอยู่ก่อนแล้ว หากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถมายื่นขอเงินสวัสดิการผู้สูงอายุได้อีก)
  ผู้สูงอายุจะต้องนำหลักฐานเอกสารมาแสดงตน ประกอบด้วย
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ

  โดยผู้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้ญาติ เช่น สามีภรรยา ลูก พี่น้อง มายื่นแทน โดยเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนพร้อมหนังสือมอบอำนาจ โดยหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา และหากตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือย้ายออกจากเขตทะเบียนท้องถิ่น
  เมืองพัทยา ถือว่าขาดคุณสมบัติ จึงขอให้ท่านแจ้งมายังเมืองพัทยาด้วย และขอให้ผู้ที่ย้ายออกไปจากทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ไปยื่นขอลงทะเบียนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ณ สำนักงานท้องถิ่นที่ตนย้ายไปอยู่ใหม่ เพื่อรักษาสิทธิของตน
  สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ เมืองพัทยาจะจ่ายเงินงวดแรกในเดือนตุลาคม 2561 และทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จนถึงเดือนที่เสียชีวิต

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501) มารอรับลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นหลักฐานและเอกสารขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3271

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150