• เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

  วันที่ (5 ธ.ค.60)นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ณ โรงแรมกาซิโบ รีสอร์ท พัทยา

  เมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาสังคมจัดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ได้รับการปลูกฝัง ชี้นำและให้คำปรึกษารวมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดีและนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนั้นไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นพลังอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต
  สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้สถานศึกษาในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมอบรม 13โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 1 ถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุง รวมมีเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงจำนวน 112 คน นอกจากนี้ทางสถานศึกษายังส่งคณะครูเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 12 ท่าน การอบรมครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้จัก สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจของตนเองมีทัศนคติที่ควรเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนในทางที่ถูกต้องโดยได้รับเกียรติ จากนายอัครวัฒน์ เอี่ยมสำอาง มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”ผู้นำยุคใหม่ในสไตล์ 4.0”

  นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมและเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระยะยาวต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำงานที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยา สถานศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่มีแนวความคิดและเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยกันผลักดันให้สังคมรับรู้ พร้อมตระหนักถึงปัญหาเด็กและเยาวชน อันเป็นสาเหตุมาจากปัญหาภายในครอบครัว ความอยากรู้ อยากเห็นและอยากลองของวัยรุ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับการปลูกฝัง แนะนำที่ดี ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งเสพติดและการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัยซึ่งนับวันจะทวีความรุ่นแรงมากขึ้น เมืองพัทยาได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนให้เติบโตกลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศไม่เป็นภาระและก่อปัญหาทางสังคม

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150