• เมืองพัทยา พิจารณากรณีศึกษารถโดยสารไฟฟ้าโทรลีล้อยาง พัฒนาขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค…

  เมืองพัทยา พิจารณากรณีศึกษารถโดยสารไฟฟ้าโทรลีล้อยาง พัฒนาขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค…

  เมืองพัทยา พิจารณากรณีศึกษารถโดยสารไฟฟ้าโทรลีล้อยาง พัฒนาขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค…

  วันนี้ (5 ม.ค. 60) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าเมืองพัทยา พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการนำเสนอรายละเอียดโครงการและผลการศึกษาเบื้องต้น สำหรับโครงการศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกลู หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะทำงาน นำเสนอรูปแบบแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทบทวน รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการวิจัย จากผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวการพัฒนา อุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ด้วยโครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชลบุรี – พัทยาไปถึงระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเชื่อมระหว่างเมืองพัทยาและมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกลู หัวหน้าโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค จึงได้ดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบถึงความคุ้มทุนของการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยางของประเทศไทย โดยวิเคราะห์และกำหนดเส้นทางโครงข่าย การใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง ในพื้นที่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการการเดินทางในเมืองหลักของประเทศไทยและเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มในสังคมโดยศึกษารูปแบบวิธีการจัดระบบโครงข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง ที่อยู่โดยพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานโดยการนำเสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงการงานนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเมืองหลักของประเทศ ซึ่งผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเบื้องต้นทางด้านกายภาพของถนนและพื้นที่โดยรอบ พัทยาเหนือ กลาง ใต้ หาดจอมเทียน โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การคาดการณ์ประชากรในการคำนวณจากความหนาแน่นของอาคารโดยสามารถแบ่งประเภทอาคารได้คือความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยความหนาแน่นของอาคารพาณิชยกรรมความหนาแน่นของอุตสาหกรรมความหนาแน่นของอาคารซึ่งมีลักษณะการใช้พื้นที่ริมชายหาดโดยแบ่งเป็นสายธาร สายหลัก สายรองสายย่อย

  ซึ่งในที่ประชุมนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง ชี้แจงให้หัวหน้าโครงการฯ กลับไปศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของเมืองพัทยา รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเมืองพัทยาเพิ่มเติม เพื่อนำผลสรุปความน่าจะเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารมาเสนอ ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะนำผลการศึกษาของหัวหน้าโครงการฯ เสนอนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150