• เมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกาะล้าน ยกระดับมาตรฐานให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

  เมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกาะล้าน ยกระดับมาตรฐานให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

  ฉบับที่ 9/61 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

  เมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกาะล้าน ยกระดับมาตรฐานให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
  วานนี้ (10 ม.ค.61) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกาะล้าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยมีนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอภิชาต ชิตามิตร และนายธานิน ศรีศุกรี ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสมศักดิ์ อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา และนายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งมีนายสมชาย เย็นประยูร ประธานชมรมร้านอาหารเกาะล้าน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางบุบผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะล้าน จำนวน 109 ร้าน และชาวชุมชนบ้านเกาะล้าน เข้าร่วม
  สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองอาหารสะอาด และร้านจำหน่ายอาหารทุกร้านต้องจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน จึงได้ทำการสำรวจร้านอาหารซึ่งเปิดบริการอยู่ ณ เกาะล้านทุกร้าน จำนวน 109 ร้าน แล้วพบว่าบางร้านยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จากสาเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีการหารือกับผู้ประกอบการและกำหนดให้มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยมีสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ผู้ประกอบการร้านอาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุน ดังนั้น จึงมีการจัดตั้ง “ชมรมร้านอาหารเกาะล้าน” ในปี พ.ศ.2560 โดยมีนายสมชายเย็นประยูรเป็นประธานชมรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนา รับฟังปัญหาของสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาแก่หมู่สมาชิกที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร อีกทั้งรักษา ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลการประกอบอาหารให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกให้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสมควรที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของชมรม ที่สำคัญเพื่อเป็นการรวบรวมผู้ประกอบการร้านอาหารให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
  ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับเกียรติบัตร (Clean Food Good Taste) ในครั้งนี้ว่า หลังจากที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา พบว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ ดูแล จึงมอบนโยบายในการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาต้นเหตุแห่งโรคทางเดินอาหารที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ ซึ่งขอชื่นชมผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะล้าน ที่มีความเข้มแข็ง จนสามารถรวมพลังการตั้งเป็นชมรม และมีการพัฒนาด้านความสะอาดของร้านอาหารให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป และขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจตั้งใจปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารให้สะอาดได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย ตามเกียรติบัตรที่ได้รับในครั้งนี้ คือ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่าน โปรดช่วยกันเอาใจใส่ ดูแลความสะอาดภายในร้าน รวมไปถึงการคัดแยกขยะ การจัดการระบบน้ำเสียภายในร้านให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีร้านอาหารที่สะอาด อร่อย มีมาตรฐาน นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป..


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150