• เมืองพัทยาจับมือ กฟภ.และภาคเอกชน ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดระเบียบสายไฟลงใต้ดิน จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 วงเงินกว่า 3 พันล้าน

  เมืองพัทยาจับมือ กฟภ.และภาคเอกชน ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดระเบียบสายไฟลงใต้ดิน จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 วงเงินกว่า 3 พันล้าน

  ฉบับที่ 59/61 ประจำวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาจับมือ กฟภ.และภาคเอกชน ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดระเบียบสายไฟลงใต้ดิน จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 วงเงินกว่า 3 พันล้าน
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ เพื่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่ โดยมีเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการใน 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเมืองพัทยา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2560-2564) ซึ่งในส่วนของพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 3,3134 ล้านบาท นั้น ล่าสุด (7 ก.พ.61) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 พัทยาเหนือ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายบุญลือ อึ้งบำรุงพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา ผู้แทนจากบริษัทที่ดำเนินการด้านสายโทรคมนาคมต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการสำนักการช่าง และสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง
  สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ตามที่เมืองพัทยาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 3,3134 ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 9 ล็อต ดังนี้
  1. ถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2.00 กม.
  2. ถนนพัทยากลาง ระยะทาง 2.20 กม.
  3. ถนนสุขุมวิท ระยะทาง 1.80 กม.
  4. ถนนพัทยาสาย 1 และถนนพัทยาใต้ถึงท่าเรือ (บาลีฮาย) ระยะทาง 1.80 กม.
  5. ถนนพัทยาสาย 3 ระยะทาง 4.10 กม.
  6. ถนนพัทยาสาย 2 ระยะทาง 1.70 กม.
  7. ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว ระยะทาง 2.20 กม.
  8. ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.00 กม.
  9. ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1.70 กม.
  ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และสำหรับการก่อสร้างในล็อตที่ 1 (ถนนพัทยาเหนือ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ว่าจ้างให้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ จ.ป.268/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 230,467,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรูปแบบและการก่อสร้าง มีระยะทางประมาณ 1,944 เมตร เป็นการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟ (Duck Bank) บริเวณใต้เกาะกลางและผิวจราจรบางส่วนที่มีความลึก 2.00-2.50 เมตร โดยมีบ่อพักเป็นระยะๆ ไว้สำหรับการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้ประเมินระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จไว้ประมาณ 4 เดือน โดยได้เผื่อไว้เวลาสำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยเริ่มจากวงเวียนปลาโลมาเป็นจุดแรก ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งจะขยับระยะทางเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรฝั่งขาเข้าติดเกาะกลาง 1 ช่องทาง และขาออกติดเกาะกลาง 1 ช่องทาง (วันจันทร์-อาทิตย์) โดยจะมีการติดตั้งแบริเออร์พร้อมป้ายจราจรต่างๆ ตลอดความยาวของงานก่อสร้างฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
  ด้าน พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมแซม แก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา จัดการจราจรห้ามจอดรถทุกชนิดทั้งสองข้างทางในระยะ 200 เมตรที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งการให้ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินการรื้อถอนต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ ตั้งแต่หลังจากจบการประชุมเป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อไป..
  *****************************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธ์ุ
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150