• สภาเมืองพัทยาเข้มการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา เพื่อการแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา

  สภาเมืองพัทยาเข้มการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา เพื่อการแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา

  สภาเมืองพัทยาเข้มการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา เพื่อการแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา
  (8 มี.ค.61) วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา (ตากสิน) ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์  รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 และ พล.ต.ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้งนี้มี พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทนนายกเมืองพัทยา เป็นผู้เสนอญัตติ ร่วมด้วยนายวิเชียร พงษ์พานิช นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ และนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมกันนี้มี พ.ต.อ.สุธี ทิพย์สุข และนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  สำหรับญัตติสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน พ.ศ.2543 ข้อ 13 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติดังกล่าว และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด และการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายงานจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเสนอแนะให้แก้ไขรายละเอียด tor ให้ชัดเจน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา ดังนั้น พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทนนายกเมืองพัทยา จึงขอถอน 2 ญัตติดังกล่าว เพื่อนำกลับไปพิจารณา ทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง และจะนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมครั้งต่อไป..


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150