• งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  วันนี้ (12 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งมีผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อม ถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จะทำการฝึกและเข้าค่ายพักแรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมืองพัทยา จำนวน 103 คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 1,322 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ …

  ด้วยสำนักการศึกษาและจัดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการของลูกเสือรวมถึงการฝึกฝนระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกันการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยมีเนื้อหากิจกรรมหลัก จำนวน 4 กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมเดินทางไกลกิจกรรมแผนที่เข็มทิศกิจกรรมผจญภัยและกิจกรรมบุกเบิกรวมถึงกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในเวลากลางคืน ทั้งนี้กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือได้ส่งผลประโยชน์แก่ลูกเสือทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นระบบหมู่ มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ รู้จักการมีน้ำใจ การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยวิธีการฝึกที่มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพอันที่จะเป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150