• เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” เสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” เสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

  ฉบับที่ 124/61 ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” เสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา
  (13 มี.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จำนวน 30 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สวนอาหารเรือนไทย ถนนพัทยาสาย 2 พร้อมกันนี้สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาและกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยายังได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้แก่นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาอีกด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
  ด้วยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้นำและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยแบ่งเป็น 6 กิจกรรมดังนี้
  1. อบรมหลักสูตร “ประสานพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรมยุค 4.0”
  2. อบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย”
  3. อบรมหลักสูตร “สอนจัดดอกไม้”
  4. อบรมหลักสูตร “สานตะกร้าพลาสติก”
  5. อบรมหลักสูตร “การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

  6. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี”
  อีกทั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน จำนวน 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
  สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมจำนวน 3 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรร้อยพวงมาลัย หลักสูตรสอนจัดดอกไม้ และหลักสูตรสานตะกร้าพลาสติก ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรละ 30 คน จำนวน 3 วัน คือ วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยมีคุณวรรณา ยุติศรี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้สตรีเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาตนเอง จนสามารถทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ สามารถนำไปถ่ายทอดต่อสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพต่อไป…
  ***************************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150