• เมืองพัทยาระดมเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ เป็นแกนนำขับเคลื่อนกระจายความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์ หวังให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน ให้คำแนะนำ และอยู่รวมกันอย่างสันติสุข ภายใต้โครงการและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

  เมืองพัทยาระดมเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ เป็นแกนนำขับเคลื่อนกระจายความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์ หวังให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน ให้คำแนะนำ และอยู่รวมกันอย่างสันติสุข ภายใต้โครงการและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

  เมืองพัทยาระดมเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ เป็นแกนนำขับเคลื่อนกระจายความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์ หวังให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน ให้คำแนะนำ และอยู่รวมกันอย่างสันติสุข ภายใต้โครงการและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

  วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวว่าตามที่เมืองพัทยาจัดโครงการรณรงค์เรื่องภาคีเครือข่าย คนทำงานสุขภาพและเอดส์เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกัน รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีองค์กร และหน่วยงานต่างๆในพัทยา ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิผลและเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ในการนี้ผู้แทนองค์กรต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าว่าในขณะนี้ในส่วนเขต 1 ไปจนถึงบริเวณอ่างมาบประชันนั้น ได้มีผู้มาขอถุงยางอนามัยตามโครงการรณรงค์นี้แล้ว โดยมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูล จำนวนพนักงาน ประเภทของการประกอบการ ชื่อร้านไว้แล้วก็จะทำให้สามารถขยายผลในการเฝ้าระวังและควบคุมได้ นอกจากนี้ นางณอัญญา ได้กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่กังวลและเป็นห่วงคือสถานประกอบการอีกหลายแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ จะเห็นได้จากสถานบันเทิงบางแห่งแถวพัทยาใต้ และซอยโนรียังมีผู้ให้บริการอายุน้อย เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติ จึงไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือให้ความร่วมมือได้ ดังนั้นจึงฝากถึงผู้แทนส่งผ่านความรู้ที่ถูกต้องสู่ผู้ประกอบการจริง พร้อมขอความร่วมมือให้เห็นความสำคัญในการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป

  ภาพ สมประสงค์ โภชน์พันธ์
  ข่าว รุ่งราตรี ทองทราย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150