• ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2.2 (ระดมความคิดเห็นและแนวทางการเขียนโครงการ)

  ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2.2 (ระดมความคิดเห็นและแนวทางการเขียนโครงการ)

  ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2.2 (ระดมความคิดเห็นและแนวทางการเขียนโครงการ)

  วันนี้ (9 เม.ย.61) เวลา 09.00 น.นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอบางละมุงได้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำโครงการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ  ตรงตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  ด้วยรัฐบาลได้เสนอหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดกรอบหลักการในการดำเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 10 เรื่อง คือสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานภารกิจของทุกหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล/แขวง เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู้จำนวน 10  เรื่องแผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 83,151 หมู่บ้าน/ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561

  ดังนั้น อำเภอบางละมุงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยังยืนระดับอำเภอ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมแต่งตั้งทีมประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยังยืน ระดับตำบล หรือชุมชน เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ต่างๆ ดังนี้ กล่าวคือ อำเภอบางละมุงมีหมู่บ้านทั้งหมด 47 หมู่บ้าน มีชุมชน ทั้งหมด 86 ชุมชน โดยแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนระดับตำบล หรือชุมชนขึ้น จำนวน 14 ทีม ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นครั้งที่ 2.2 เพื่อเตรียมจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน สามารถทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนให้ดีขึ้นเป็นโครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150