• สภาเมืองพัทยา เดินหน้าหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยศึกษาแนวทางในการจัดเก็บและกำจัดขยะของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ “สู่นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแก้ไขปัญหาขยะอย่างยืน”

  สภาเมืองพัทยา เดินหน้าหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยศึกษาแนวทางในการจัดเก็บและกำจัดขยะของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ “สู่นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแก้ไขปัญหาขยะอย่างยืน”

  สภาเมืองพัทยา เดินหน้าหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยศึกษาแนวทางในการจัดเก็บและกำจัดขยะของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ “สู่นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแก้ไขปัญหาขยะอย่างยืน”

  วันนี้ (10 เม.ย. 61) เวลา 14.00 น. คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายชาคร กัญจนวัตตะ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายเฉลิม ประสาททอง สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดเก็บและกำจัดขยะของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ “สู่นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแก้ไขปัญหาขยะอย่างยืน โดยมีพลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันท์ ผบ.ศฝ.นย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์คัดแยกขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการนี้ผู้เแทนจากบริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทรับเหมาของ
  ศูนย์คัดแยกขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร ฐานทัพเรือสัตหีบ) ได้นำเสนอรูปแบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของบริษัทฯ การจัดการขยะมูลฝอยใหม่ ด้วยระบบการทำงานวิธีธรรมชาติบำบัด ด้วยการร่อนคัดแยกขยะ จะทำให้ได้วัสดุรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ หลังจากนั้นจะบดอัดขยะให้เป็นก้อน ก่อนขนถ่ายขยะไปเผาที่จังหวัดสระบุรี

  ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุมชนเกาะล้านและเจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบำบัดมูลฝอยด้วยระบบ NBT(natural Biological treatment ) ณ ศูนย์กำจัดขยะ ค่ายกรมชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (นาวิกนคร 4.0 โมเดล) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีบริษัทสมาร์ทแกน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบำบัดมูลฝอยด้วยระบบดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่ามูลฝอยเมื่อผ่านการบำบัดแล้วนำไปร่อนคัดแยกจะทำให้ได้วัสดุรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ และเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65) ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  1.ศูนย์กำจัดขยะ นาวิกนคร 4.0 โมเดล สามารถรองรับมูลฝอยเมืองพัทยาเข้าจำกัด (ปริมาณเฉลี่ย 451 461 471 และ 492 ตันต่อวัน ในปี 2461-2565 ตามลำดับ
  2.แนวทางการนำมูลฝอยเมืองพัทยาไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะนาวิกนคร 4.0 โมเดลเป็นอย่างไร เมืองพัทยาต้องจัดตั้งหน่วยหน้าบัญชาการนาวิกโยธินหรือบริษัทสมาร์ทแกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเอกชนรายอื่นๆ ที่จะเป็นผู้รับจ้างงานเก็บ ขน มูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา แล้วนำมูลฝอยส่งศูนย์กำจัดขยะ นาวิกนคร 4.0 ได้ในอนาคต
  3.อัตราค่ากำจัดมูลฝอย
  4.การดำเนินการกำจัดมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะนาวิกนคร 4.0 โมเดลเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
  5.ข้อมูลอื่นๆที่ศูนย์กำจัดขยะนาวิกนคร 4.0 โมเดลต้องการนำเสนอ
  ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา จะนำในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต่อไป…

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150