• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  วันนี้(11 พ.ค.61) เวลา 09.30 น.
  พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีนายชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศตรีเสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำคณะอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 100 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานเมืองพัทยา และมีนายสุรศักดิ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารเขตปกครองพิเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา เขตปกครองพิเศษในพื้นที่จังหวัดชลบุรี”ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  วิทยาลัยการทัพอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 52 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา เป็นผู้นำ ผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการระดับสูงของหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารองค์กรและวางแผนปฏิบัติการร่วมในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารชั้นยศนาวาอากาศเอก ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสากิจและเอกชนจำนวน 81 คน (นักศึกษาจากกองทัพอากาศอินโดนีเซีย 1 คนและนักศึกษาจากกองทัพอากาศมาเลยเซีย 1คน) ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้มีการดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150