• พัทยา…ประชาคมพร้อมจัด10ตัวแทนประชาชนนำเสนอเงื่อนไขจากเมืองพัทยา เพื่อขอความเห็นชอบจากชาวชุมชน ในการขอใช้พื้นที่สุขุมวิทพัทยาซอย 3 จัดการมูลฝอย โดยเสนอ 2 ข้อ เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อน หากประชาชนเห็นชอบ จะได้นำเสนอสภาเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  พัทยา…ประชาคมพร้อมจัด10ตัวแทนประชาชนนำเสนอเงื่อนไขจากเมืองพัทยา เพื่อขอความเห็นชอบจากชาวชุมชน ในการขอใช้พื้นที่สุขุมวิทพัทยาซอย 3 จัดการมูลฝอย โดยเสนอ 2 ข้อ เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อน หากประชาชนเห็นชอบ จะได้นำเสนอสภาเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  เมื่อวันที่ 13 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 เมืองพัทยาจัดประชาคมประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบสถานีขนถ่ายชุมชนซอยสุขุมวิท พัทยา 3 โดยมี พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ร่วมด้วยนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

  ตามที่เมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเมืองพัทยาระยะเวลา 4 ปีตามที่คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและราคากลาง (TOR) ได้นำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยาในวงเงินงบประมาณ 1,315,000,000 บาท ซึ่งนายกเมืองพัทยาได้นำเสนอญัตติขออนุมัติ เพื่อให้ที่ประชุมสภาเมืองพัทยาพิจารณาในคราวประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมสภาเมืองพัทยาได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและให้ข้อคิดเห็นว่าหากเมืองพัทยาสามารถใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา 3 ตำบลหนองปลาไหลหรือบริเวณสถานที่ทิ้งขยะด้านข้างสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์ ตำบลหนองปรือ จะทำให้เมืองพัทยาปรับวงเงินงบประมาณได้กว่า 200 ล้านบาทในการนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยาจะได้นำรายละเอียดต่อที่ประชุมประชาคมชุมชนเมืองพัทยาไปแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.ได้มีการประชุมประชาคมเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชุมชนของเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งหารือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าควรดำเนินการจัดทำประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบบริเวณสถานีขนถ่ายชุมชนสุขุมวิทพัทยาซอย 3 จึงมีความประสงค์ขอทราบและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับจัดหาพื้นที่ เพื่อเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเมืองพัทยาและเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ชุมชน

  ในการนี้มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังทั้งจากผู้อาศัยอยู่ในบริเวณสุขุมวิทพัทยาซอย 3 และผู้อาศัยเขตนาเกลือเข้าร่วมรับฟังด้วย อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ให้มีการทำสถานที่ขนถ่ายขยะภายในพื้นที่ เพราะเดือดร้อนกับปัญหาขยะมานานนับสิบปี ส่งผลต่อสุขภาพและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทั้งนี้เสนอให้มีการสร้างเตาเผาขยะขึ้น หลังจากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติระหว่างผู้แทนชุมชนสุขุมวิทพัทยาซอย 3 และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา จากการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอ 2 ประเด็นข้อแรกคือ ให้ผู้แทนทำหนังสือขอความคิดเห็นจากประชาชนทุกท่านที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวในการขอใช้พื้นที่ไปก่อน 4 ปี โดยสัญญาจะต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ซึ่งในระหว่างนี้ต้องทำการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป หลังจาก 4 ปีแล้วเลิกใช้เป็นสถานีขนถ่ายขยะอีกต่อไป ข้อที่สองคือ ขอแต่งตั้งผู้แทนประชาชนที่อาศัยบริเวณสุขุมวิทพัทยาซอย 3 นี้ประมาณ 10 คน เข้าไปร่วมกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ TOR หากตรวจพบไม่เป็นไปตามที่วางไว้ก็จะแจ้งผู้บริหาร หากผู้บริหารไม่ทำตามก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยผู้นำชุมชนจะนำข้อเสนอ 2 ข้อดังกล่าวเสนอขอความคิดเห็นจากประชาชน หากประชาชนเห็นชอบ จะได้นำเสนอสภาเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  ทั้งนี้พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวก่อนปิดการประชาคมในครั้งนี้ว่า จะพยายามบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด บนพื้นฐานของกฎหมายและความสุจริตใจ โดยจะนำข้อเสนอแนะในครั้งนี้ไปรวบรวม เพื่อจะนำเสนอสภาเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150