• เมืองพัทยา..อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้วยหลักสูตรการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง “ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา”

  เมืองพัทยา..อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้วยหลักสูตรการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง “ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา”

  วันนี้ (14พ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายโชฏึกโชคกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ”หลักสูตรการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้นำ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในงบประมาณปี 2561 จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้ได้ แบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก คือ
  กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตร “ประสานพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรมยุค 4.0” เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561
  กิจกรรมที่ 2 – 4 อบรมอาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ร้อยพวงมาลัย สอนจัดดอกไม้สานตะกร้าพลาสติก เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ สวนอาหารเรือนไทยกิจกรรมที่ 5 หลักสูตร “การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
  กิจกรรมที่ 6 หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี”
  สำหรับวันนี้เป็นการอบรมหลักสูตร “การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งนี้..มีสมาชิกจากกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจากนายเอกราช กู้เขียว มาเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ นำความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถนำความรู้ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150