• จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เมื่อวันที่ (12 มิ.ย.61) เวลา 10.00 น.นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมจับสลากแบ่งสายฯ ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวัน 15 – 22 มิถุนายน 2561 ณโรงเรียนเมืองพัทยา 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางและเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เยาวชนได้ประพฤติดี คิดดี ทำดี มีจิตใจที่ดีงาม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะก่อเกิดประโยชน์แก่เยาวชนและประเทศชาติต่อไป
  สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่
  ประเภทรุ่นอายุ 10 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังนี้
  สาย A ได้แก่ โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย,โรงเรียนเมืองพัทยา 9, โรงเรียนเมืองพัทยา 1,โรงเรียนสว่างบริบูรณ์
  สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4,โรงเรียนเมืองพัทยา 8,โรงเรียนเมืองพัทยา 5,โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  สาย C ได้แก่ โรงเรียนอักษรพัทยา,โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา,โรงเรียนเมืองพัทยา 7,โรงเรียนศรีสุวิช
  สาย D ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ,โรงเรียนวัดสุทธาวาส,โรงเรียนเมืองพัทยา 6,โรงเรียนเมืองพัทยา 3
  ประเภทรุ่นอายุ 12 ปี
  สาย A ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ,โรงเรียนเมืองพัทยา 9,โรงเรียนเนินพลับหวาน,โรงเรียนเมืองพัทยา 4,โรงเรียนเมืองพัทยา 7
  สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2,โรงเรียนสว่างบริบูรณ์,โรงเรียนเมืองพัทยา 10,โรงเรียนเมืองพัทยา 1
  สาย C ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส,โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนอักษรพัทยา
  สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6,โรงเรียนอรุโณทัย,โรงเรียนเมืองพัทยา 5,โรงเรียนเมืองพัทยา 3,
  โรงเรียนเมืองพัทยา 8
  ประเภทรุ่นอายุ 14 ปี
  สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 1, โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  สาย B ได้แก่ โรงเรียนอักษรพัทยา,โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 4
  สาย C ได้แก่ โรงเรียนตันตรารักษ์ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา,โรงเรียนเมืองพัทยา 11
  สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8,โรงเรียนเมืองพัทยา 9,โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
  ประเภทรุ่นอายุ 16 ปี
  สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 9,โรงเรียนเมืองพัทยา 7,โรงเรียนอักษรพัทยา,โรงเรียนเมืองพัทยา 5
  สาย B ได้แก่ โรงเรียนตันตรารักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนเมืองพัทยา 1
  สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์
  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15– 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3271

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150