• ม.ธรรมศาสตร์ ทำการทดสอบการเดินรถโทรลลีบัสล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ หากมีการนำมาใช้จริง

  ม.ธรรมศาสตร์ ทำการทดสอบการเดินรถโทรลลีบัสล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ หากมีการนำมาใช้จริง

  คณะผู้วิจัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเรื่อง “การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะมีการทดสอบเดินรถโทรลลีล้อยางในเส้นทางเดินรถในพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด 4 เส้นทาง (ไป-กลับ) รวม 8 เส้นทาง โดยไม่ได้ทำการรับ-ส่งผู้โดยสาร ในวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 ดังนี้
  เส้นทางที่ 1 นาเกลือ-พัทยากลางรอบไป-กลับ
  เส้นทางที่ 2 พัทยาเหนือ-สถานีรถไฟ รอบไป-กลับ
  เส้นทางที่ 3 พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ รอบไป-กลับ
  เส้นทางที่ 4 พัทยากลาง-นาจอมเทียน รอบไป-กลับ

  ทั้งนี้ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิภาพของการเดินรถ ความเหมาะสมของเส้นทาง การวางแผนการเดินรถ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
  หากต้องมีการดำเนินการจริง เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150