• เมืองพัทยาส่งเสริมสุขภาพ อสม.ชุมชน เพื่อเป็นแกนนำพัฒนาเครือข่าย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายปรับพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ภายใต้โครงการนักจัดการสุขภาพ ภาคประชาชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

  เมืองพัทยาส่งเสริมสุขภาพ อสม.ชุมชน เพื่อเป็นแกนนำพัฒนาเครือข่าย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายปรับพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ภายใต้โครงการนักจัดการสุขภาพ ภาคประชาชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

  วันนี้ (12 มี.ค 61 )เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักจัดการสุขภาพภาคประชาชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อบรมเชิงปฏิบัติการ”ค่ายปรับพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”โดยมีนายวุฒิพลเจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
  นางปุณณภา ทองพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ นางสาวกษมา บุณยะวรรธนะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นางพัชรินทร์ ชินภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ร่วมในพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

  สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6 โรค ได้แก่โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอัตราป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายปรับพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง ลดโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับครอบครัวและชุมชนของตนเอง โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 90 คน จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ในระหว่างวันที่ 12 -14 และวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2561 และมีทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลปากพลี โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกา และวิทยากรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการพาเรียนรู้ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้และเทคนิคต่างๆเช่นการปรับวิถีชีวิตเพื่อบำบัดและป้องกันโรคการรับรู้การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150