• รองนายกเมืองพัทยามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2561

  รองนายกเมืองพัทยามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2561

  รองนายกเมืองพัทยามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2561

  วันนี้ (23 มิ.ย. 61) เวลา 11:00 น.นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนประจำปี 2561 โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่ผ่านการอบรมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักศึกษาเมืองพัทยาจัดอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนประจำปี 2561 โดยอบรม 3 หลักสูตรคือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน ) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) ให้กับประชาชนทั่วไป เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียน ในเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเมืองพัทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ รวมทั้งสนองตอบประชาชนในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ต้องการให้มีการสอนภาษาต่างประเทศต่อเนื่องทุกปี โครงการดังกล่าว ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยจัดอบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง และมีผู้ผ่านการอบรมจนจบหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150