• พัทยา…รวมกำลังติดป้าย แปะประกาศเด็ดขาดแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6 เร่งขยับขยายออกจากพื้นที่ ภายใน 15 วัน …

  พัทยา…รวมกำลังติดป้าย แปะประกาศเด็ดขาดแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6 เร่งขยับขยายออกจากพื้นที่ ภายใน 15 วัน …

  พัทยา…รวมกำลังติดป้าย แปะประกาศเด็ดขาดแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6 เร่งขยับขยายออกจากพื้นที่ ภายใน 15 วัน …

  วันนี้ 6 ก.ค. 61 เวลา 10.15 น. นายธิปชัย รัตนวีรถาวร หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ รักษาการผู้อำนวยการส่วนผังเมือง สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ อส.กองร้อย อส.อ.บางละมุง ร่วมกับ ร้อย รส.อ.บางละมุง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิดบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 18 ราย และห้องพักให้เช่า ค.ส.ล 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวมเป็น 20 ราย
  ด้วยเมืองพัทยาตรวจสอบพบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ดินสาธารณะ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และ 2 ชั้น หลังบริเวณถนนโพธิสาร ซอย 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินตามรัฐมาตรฐาน 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 ต้องระวางโทษตามมาตรฐาน 108 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ตามข้อ 5 (2) ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคุ้มครองรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ 2553 จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการชี้แจงให้ทราบล่วงหน้ามาก่อนนี้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6 เร่งขยับขยายออกจากพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเมืองพัทยาจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150