• งบประมาณ“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” สำหรับ 18 ชุมชนเมืองพัทยา 20 โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เตรียมเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

  งบประมาณ“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” สำหรับ 18 ชุมชนเมืองพัทยา 20 โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เตรียมเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

  งบประมาณ“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” สำหรับ 18 ชุมชนเมืองพัทยา 20 โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เตรียมเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

  วันนี้ 9 ก.ค.61 ณ ห้อง 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวสายใจ พาหุฬา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เวทีสร้างการรับรู้ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนางสาวสิธิมณี เล็มสีงาม ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุม ตอบคำถามและให้คำแนะนำแนวทางการเบิกจ่ายและการดำเนินการของ 18 ชุมชนที่จัดทำเสนอโครงการจำนวน 20 โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ แยกเป็นด้านเศรษฐกิจ (ส่งเสริมอาชีพ) 14 โครงการและด้านสาธารณะประโยชน์อื่นๆ (งานปรับปรุงซ่อมแซม) 6 โครงการได้รับทราบ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แต่งตั้งโดยอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรีแล้ว ขณะนี้งบประมาณผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

  ตามที่รัฐบาลได้เสนอหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดกรอบหลักการในการดำเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 10 เรื่อง คือสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานภารกิจของทุกหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล/แขวง เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู้จำนวน 10 เรื่องแผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 83,151 หมู่บ้าน/ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยอำเภอบางละมุงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยังยืนระดับอำเภอ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมแต่งตั้งทีมประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยังยืน ระดับตำบล หรือชุมชน เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ต่างๆ ดังนี้ กล่าวคือ อำเภอบางละมุงมีหมู่บ้านทั้งหมด 47 หมู่บ้าน มีชุมชน ทั้งหมด 86 ชุมชน โดยแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนระดับตำบล หรือชุมชนขึ้น จำนวน 14 ทีม เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน สามารถทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนดีขึ้นเป็นโครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150