• นายกเมืองพัทยา นำนวัตกรรมด้านสาธารณสุขเทคโนโลยีใหม่ เครื่องลีโอแทรปกับดักไข่ยุง ป้องกันภัยไข้เลือดออก พร้อมอบรมเสริมความรู้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สมาชิก SRRT เมืองพัทยา เพื่อเป็นแกนนำสู่ชุมชน

  นายกเมืองพัทยา นำนวัตกรรมด้านสาธารณสุขเทคโนโลยีใหม่ เครื่องลีโอแทรปกับดักไข่ยุง ป้องกันภัยไข้เลือดออก พร้อมอบรมเสริมความรู้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สมาชิก SRRT เมืองพัทยา เพื่อเป็นแกนนำสู่ชุมชน

  นายกเมืองพัทยา
  นำนวัตกรรมด้านสาธารณสุขเทคโนโลยีใหม่ เครื่องลีโอแทรปกับดักไข่ยุง ป้องกันภัยไข้เลือดออก พร้อมอบรมเสริมความรู้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สมาชิก SRRT เมืองพัทยา เพื่อเป็นแกนนำสู่ชุมชน

  วันนี้ (10 ก.ค.61) เมื่อเวลา 09.00 น. พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เข้าพบปะทักทายผู้เข้ารับการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สมาชิก SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 5 /2561 พร้อมชมการสาธิตการใช้เครื่องลีโอแทรปกับดักไข่ยุง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในกำจัดยุง ซึ่งมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมทัพพระยา และในเวลา 13.00 น.นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบนโยบายไข้เลือดออกและมอบเครื่องลีโอแทรปกับดักไข่ยุง ให้กับแกนนำครูในสถานศึกษา และ SRRT  โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค และสมาชิก SRRT เมืองพัทยา เข้าร่วมรับมอบนโยบายฯ ณ ประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ปัจจุบันทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ต่างเผชิญกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกร่วมกัน ภายหลังจากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนที่จัดขึ้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์ จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 15 มิถุนายน ของปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมอาเซียนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับประเทศไทยดำเนินงานภายใต้หลัก “ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” โดยการร่วมพลังปราบยุงลาย ใช้พื้นที่เป็นฐาน อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย และที่ทำงานของตน ให้ช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงการป้องกันควบคุมโรคใครเลือดออกเป็นเป้าหมายสำคัญคือ ต่อสู้กับยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หลังที่จะเห็นคนในพื้นที่ปลอดโรคที่นำโดยยุ่งลาย โดยใช้มาตรการในการต่อสู้กับยุงลาย คือ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคคือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไขปวดข้อยุงลาย  ร่วมกับมาตรฐานสัตว์ยุงลาย 5 ป ได้แก่ 1.ปิดฝาตุ่มภาชนะ2.เปลี่ยนภาชนะทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำ 4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภาคปฏิบัติเป็นประจำโดยมาตรฐานดังกล่าวสถานศึกษาตลอดจนประชาชนในพื้นที่การร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการอย่างยังยืน ต่อเนื่องอาจจะก่อให้เกิดผลดี ต่อพื้นที่ทำให้เมืองพัทยาปลอดจากยุงลายและปลอดจากโรคไข้เลือดออก
  ซึ่งในวันนี้มีแกนนำครูในสถานศึกษา และ SRRT จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดร.อุษาวดี ถาวระ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และดร.อภิวัฏ ธวัชสิน รักษาการผู้ ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองพัทยาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150