• เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การค้ามนุษย์” ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การค้ามนุษย์” ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  วันนี้(12 ก.ค.61) เวลา 10.00 น.นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานอบรมเรื่อง “การค้ามนุษย์”ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ซึ่งมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม องค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสังเคราะห์ อาสาสมัครในชุมชน ผู้แทนชุมชน ครู นักเรียน พนักงานและพนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดการอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การค้ามนุษย์” ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดการทำงานด้านสังคมและแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการร่วมกันระหว่างเมืองพัทยากับเครือข่ายที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี และครอบครัว ด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครในชุมชน ผู้แทนชุมชน ครู นักเรียน พนักงาน และพนักงานจ้างเมืองพัทยา พี่จะรับผิดชอบงานด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 150 คน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเข้มแข็งในพื้นที่เมืองพัทยา ให้ได้รับความรู้และทราบถึงสถานการณ์ค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการค้ามนุษย์ต่างๆ รูปแบบและทราบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ โดยได้รับเกียรติ พันตำรวจเอกชลิต เกตุศรีเมฆ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การค้ามนุษย์ ในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรท่านมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์และวิชาการสืบสวน คนหายพลัดหลง และเคยบรรยายในวิชาการสืบสวนและดำเนินคดีการค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ นำความรู้ ที่ได้รับนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150