• “ปรเมศวร์” แนะ 2 โครงการผลิตสื่อเพื่อ ปชส.เมืองพัทยา ต้องสร้างเสริมให้เนื้อหาครอบคลุมตามนโยบายนายกเมืองพัทยา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต

  “ปรเมศวร์” แนะ 2 โครงการผลิตสื่อเพื่อ ปชส.เมืองพัทยา ต้องสร้างเสริมให้เนื้อหาครอบคลุมตามนโยบายนายกเมืองพัทยา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต

  “ปรเมศวร์” แนะ 2 โครงการผลิตสื่อเพื่อ ปชส.เมืองพัทยา ต้องสร้างเสริมให้เนื้อหาครอบคลุมตามนโยบายนายกเมืองพัทยา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต
  วันนี้ (5 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา และโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว รายงานการดำเนินงาน ซึ่งมี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดให้บริการสาธารณะและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการผสมผสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กรกับประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ไปสู่สาธารณชน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบทุกประเภทเพื่อเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราวจากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน รวมทั้งช่องทางการบริการประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบของระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
  ดังนั้นฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
  1.โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีบริษัท ดราฟบอร์ด จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ด้วยสัญญา 19 กรกฎาคม 2561-2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี ผ่านช่องทางต่างๆ 6 ช่องทาง ได้แก่ Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ เพื่อเป็นทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยา โดยพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว
  2. โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยมีบริษัทซันเซอร์วิสมายด์ จำกัด ด้วยสัญญา 1 ตุลาคม 2561 – 2562 สัญญาปีต่อปี โดยจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ และบริการประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบของระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Contact Center) เลขหมาย 1337 เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานของการรับเรื่องราวเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Contact Center ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอด 24 ชั่วโมง
  ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการดังกล่าว นั้น เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี เกิดความเชื่อถือ ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรทำให้องค์กรสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเดินหน้าบูรณาการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนางานด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150