• “สนธยา คุณปลื้ม” นายกเมืองพัทยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม การจัดการด้านขยะและการจราจรคล่องตัว เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนโดยเร่งด่วน

  “สนธยา คุณปลื้ม” นายกเมืองพัทยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม การจัดการด้านขยะและการจราจรคล่องตัว เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนโดยเร่งด่วน

  “สนธยา คุณปลื้ม” นายกเมืองพัทยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม การจัดการด้านขยะและการจราจรคล่องตัว เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนโดยเร่งด่วน

  วันนี้ (8 ต.ค.61) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2561 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยาทั้ง 3 ท่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเมืองพัทยา ร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ซึ่งในวันนี้มีระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15 /2516 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 แต่งตั้งนายกเมืองพัทยา เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรมเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร พร้อมจัดทำโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองให้ทันสมัยในระดับนานาชาติ พร้อมประกาศแต่งตั้งการมอบอำนาจให้รองนายกเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยา โดยมอบหมายให้รองนายกเมืองพัทยาควบคุมและกำกับดูแล แต่ละหน่วยงานภายในเมืองพัทยา โดยแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามลำดับดังต่อไปนี้
  ลำดับที่ 1 มอบหมายและมอบอำนาจให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ลำดับที่ 1 รับผิดชอบหน่วยงาน สำนักการสาธารณสุข สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และกองการพัสดุและทรัพย์สิน
  ลำดับที่ 2 มอบหมายและมอบอำนาจให้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลำดับที่ 2 รับผิดชอบหน่วยงาน สำนักการศึกษา สำนักการช่างสุขาภิบาล
  ลำดับที่ 3 มอบหมายและมอบอำนาจให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ลำดับที่ 3 รับผิดชอบในงานดสำนักปลัดเมืองพัทยา สำนักการช่าง (เฉพาะส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ และส่วนจราจรและขนส่ง) และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
  ลำดับที่ 4 มอบหมายและมอบอำนาจให้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลำดับที่ 4 รับผิดชอบหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักพัฒนาสังคม
  โดยนายกเมืองพัทยา ดูแลรับผิดชอบ สำนักการคลังสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง (เฉพาะส่วนผังเมืองส่วนควบคุมอาคาร) กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มกฎหมาย หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาลเมืองพัทยา

  นอกจากนี้ นายกเมืองพัทยาได้แต่งตั้งประธานและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้แก่ นายวัฒนา จันทนวรานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นอกจากจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแลเวลายังทำหน้าที่ดูรับผิดชอบ การสนับสนุนกิจกรรมเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นายมาโนช หนองใหญ่ และนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมแต่งตั้งเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา มีดังนี้ นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ นายพาสกร อยู่สมบูรณ์ นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองพัทยา เดินหน้าพัฒนาให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ก้าวทันยุค EEC

  และก่อนเริ่มการประชุมตามวาระต่างๆ นั้น นายกเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีความตั้งใจและทุ่มเทเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าบูรณาการในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ เพื่อพัฒนางานด้านสังคม งานด้านเศรษฐกิจ งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน เพื่อร่วมพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
  สำหรับระเบียบวาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
  ส่วนระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อเมืองพัทยา เรื่องที่ 1 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับรายงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยางวดแรก หวังได้รูปแบบที่เหมาะสม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว
  เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งมติเห็นชอบให้เร่งดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดให้ชัดเจน เพื่อให้รับส่งโดยสาร อาทิ แท็กซี่สหกรณ์สองแถว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ดีต่อไป และเรื่องที่ 3 การจัดระเบียบชายหาดฝั่งพัทยา และเกาะล้านโดยประกาศใช้ประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบ ตามอัตราส่วนพื้นที่ๆได้รับการผ่อนผันใหม่ของพื้นที่ชายหาดพัทยา โดยผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถกางร่มเตียงได้ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 9×7 เมตร ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เฉพาะมีลูกค้าเท่านั้น และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อมทั้งหยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ จากการลงพื้นที่ พบว่าผู้การร่มเตียงชายหาดได้วางเก้าอี้และกางร่มเตียงปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ แต่มีบางส่วนที่นำถังใส่ทรายมาวางไว้ด้านข้าง เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั่งสูบบุหรี่ ซึ่งไม่ใช่บริเวณที่เมืองพัทยากำหนดไว้ (จุดสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด มีจำนวน 12 จุด) จึงต้องมีการตักเตือนและนำบทลงโทษมาบังคับใช้ เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวชมชายหาด ตลอดจนการดูแลให้บริการร่มเตียงชายหาด ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา
  ส่วนระเบียบวาระสุดท้ายนั้น ได้มีการแจ้งกำหนดการในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. จะมีเรืออัญเชิญพระบรมรูปจากอำเภอสัตหีบมาถึงบริเวณพิธีที่จัดขึ้น (ท่าเทียบเรือที่จัดขึ้นหน้าพัทยาซอย 6) ภายใต้งานโครงการ “250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะประสานงานแต่ละภาคส่วน ดำเนินงาน เพื่อให้งานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และปิดการประชุมในเวลา 16.15 น.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150