• “ปรเมศวร์” รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืน

  “ปรเมศวร์” รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืน

  “ปรเมศวร์” รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืน

  วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานการดำเนินงานครั้งนี้
  พร้อมด้วยนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 242 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุมระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมด้านนันทนาการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ การประชุมระดับนานาชาติ งานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ดังนั้นการรับมอบนโยบายจากรองนายกเมืองพัทยาในวันนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเมืองพัทยา โดยการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกเดือน เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC อีอีซี รวมทั้งในด้านสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาที่ได้มอบไว้

  Mr. Porames Ngampichet, Deputy Mayor of Pattaya City gave the operational policy to all personnel, aiming to boost tourism and lay down the guidelines on pushing Pattaya forward with proactive public relations plan to serve the EEC.

  “Proramach”芭堤雅副总理为吸引游客提供政策和指导工作人员,作为实现芭堤雅目标的指南。通过激进公共关系。覆盖全面支持EEC。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150