• 2รองนายกเมืองพัทยานำทีมเดินหน้าลงพื้นที่ ถนนเลียบทางรถไฟ บ้านเนินรถไฟ ซอย 8 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด่วน!

  2รองนายกเมืองพัทยานำทีมเดินหน้าลงพื้นที่ ถนนเลียบทางรถไฟ บ้านเนินรถไฟ ซอย 8 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด่วน!

  2รองนายกเมืองพัทยานำทีมเดินหน้าลงพื้นที่ ถนนเลียบทางรถไฟ บ้านเนินรถไฟ ซอย 8 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด่วน!

  วันนี้ (10 ต.ค. 61) เวลา 09.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วม บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 8 (ถนนเลียบทางรถไฟ)โดยมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายพาสกร อยู่สมบูรณ์ นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และอดีตสมาชิกเมืองพัทยา ประธานชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้
  ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วนนั้น ในวันนี้จากการลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือกับเมืองพัทยา เมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้มีน้ำขังบริเวณดังกล่าวในปริมาณมากและไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยานำรถแม็คโครขุดลอกร่องระบายน้ำตลอดแนว พร้อมตัดหญ้าริมทาง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 2 โครง ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล และ โครงการถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่ 1 ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ขณะนี้เมืองพัทยาได้ว่างจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า ค็อตเฟอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ โดยติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 ได้เสนอขอรับงบประมาณจาก EEC ซึ่งเป็นงบกลางของรัฐบาลประจำปี 2560 จำนวน 665 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าว ได้นำเสนอไปให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการสำรวจ ออกแบบใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูงมาก
  ในการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เห็นว่าปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จึงต้องมีการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยานี้อย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอนำโครงการดังกล่าวที่เมืองพัทยาได้ออกแบบก่อสร้างไว้ และได้รับงบประมาณจาก EEC ไปเรียบร้อยแล้วกลับคืนมาให้เมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อจะได้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรลุวัตถุ ประสงค์โดยเร็ว
  และพร้อมกันนี้ในระหว่างที่รอหน่วยงานจากส่วนกลางพิจารณาอนุมัติให้โครงการดังกล่าวกลับคืนให้เมืองพัทยาตามเดิม นายสนธยา คุณปลื้ม ได้สั่งการให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมการปรับแก้ไขรายละเอียดรูปแบบ ให้พร้อมที่จะดำเนินจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ เพื่อติดตั้งปั๊มสูบขนาด 1.50 คิว/วินาที จำนวน 8 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 12,000 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อแยกเป็นสองทาง คือ ส่งต่อสถานีสูบน้ำคลองนาเกลือ และสถานีสูบน้ำคลองเสือแผ้ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป
  การตัดสินใจดังกล่าวของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกด้วย
  และในเวลาต่อมาคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปะให้กำลังประชาชน บริเวณถนนเชื่อมต่อด้านข้างตลาดน้ำสี่ภาค ซึ่งจากการลงพื้นที่ มีบ้านพักอาศัย จำนวน 2 หลัง ตั้งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ตลาดน้ำสี่ภาค ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อมีฝนหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้น้ำไหลเข้าสู่บริเวณเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก โดยเบื้องต้นนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง พร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ นำวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือปัญหาดังกล่าว
  นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความหน้าการดำเนินการขยายพื้นที่บริเวณประตูรับน้ำคลองปีกพลับ จากเดิมมีความกว้าง 1 เมตร จะขยายเป็นความกว้างด้านหน้า 2.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร มีความลึกด้านหน้า 50 เมตร ปลายทางลึก 90 เมตรซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เคลื่อนย้ายแนวท่อประปา เมื่อเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จ เมืองพัทยาพร้อมเร่งเดินหน้าดำเนินการขุดเจาะขยายแนวเขตช่องทางระบายน้ำ ซึ่งว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ทางหนึ่ง

  จากนั้นคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยคานเรือ นาเกลือ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะมีบล็อคคอนเวิร์ส ขนาด 2.00 × 2.00 เมตร มีท่อขนาด 1.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งปลายทางเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อน้ำทะเลหนุนจะพัดพาทรายไหลเข้าท่อ ส่งผลเกิดการอุดตันปลายท่อระบายน้ำ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรูปแบบการวางท่อระบายน้ำใหม่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาที่ได้มอบไว้

  Two Deputies Mayor of Pattaya City led the team onsite at the road along the train track of Baan Nern-Rodfai Soi 8 to resolve the flood-related problems as it is the area to which water will flow from the higher ground causing the flood and drainage system.

  2芭堤雅副总理领导团队前往沿着火车路Baannurnrodfai soi 8 紧急解决洪水问题!该地区属链接与水由高处流到低处的起点,因此该地区大量水不能及时排水,导致洪水泛滥。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150