เมืองพัทยาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมืองพัทยาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมืองพัทยาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเมืองพัทยาประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานที่เมืองพัทยา ตามโครงการจ้างคนพิการเข้าทำงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ.2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความสามารถที่ต้องการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
(3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(5) เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเมืองพัทยา
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใด
(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(9) เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขอหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น
2. เอกสารหลักฐานในการสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-253126 ตามวันและเวลาราชการ

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150