“พัฒนา” รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืน

“พัฒนา” รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืน

“พัฒนา” รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืน

วันนี้ (12 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักศึกษา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีอยู่เดิมโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเดินหน้าบูรณาการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนางานด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150