มูลนิธิพระมหาไถ่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย(ประเทศไทย) เปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1

มูลนิธิพระมหาไถ่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย(ประเทศไทย) เปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1

มูลนิธิพระมหาไถ่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย(ประเทศไทย) เปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1

วันนี้(23 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวยูกิโกะ คุมะซาว่า เลขาธิการมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) พร้อมนายสุเมธ พลคะชา ผู้จัดการศูนย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ,นางสาวภัคธดา สุวรรณนวล ผู้จัดการโครงการฯ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา

มูลนิธิพระมหาไถ่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย(ประเทศไทย) เปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งฝึกฝนและพัฒนาทักษะชีวิต ค้นหาความชอบ ตลอดจนความถนัดทางด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้เด็กพิการร่างกาย ที่ได้รับทุนช่วยเหลือจาก WAFCAT ที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี จำนวน 20 คน และกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้ค้นพบตัวตนและความถนัด สามารถเลือกเรียน เลือกอาชีพที่เหมาะสมและสามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

The Redemptorist Foundation for People with Disabilities (Mahatai Foundation) in collaboration with Wheelchairs and Friendship Center of Asia (Thailand) organized the 1st WAFACT Youth Camp during 21 – 27 October 2018 to strengthening the horizons and experiences as well as educational and occupational skills for those kids with disabilities receiving WAFACT scholarships.

Pramahatai慈善基金会与泰国亚洲轮椅和友谊中心慈善基金会合作举行 第一届促进奖学金学生能力活动 WAFCAT 1st Camp,于2018年10月21日至27日,以增强知识与改善生活体验。包括培养和发展他们的生活技能,他们的喜好,他们的教育能力和他们的职业生涯。帮助残疾儿童可获得WAFCAT的资助。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150