กลุ่มประมงชาวจันทบุรี เข้าหารือนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการขอผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่กระทบต่อการประกอบอาชีพ

กลุ่มประมงชาวจันทบุรี เข้าหารือนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการขอผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่กระทบต่อการประกอบอาชีพ

กลุ่มประมงชาวจันทบุรี เข้าหารือนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการขอผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่กระทบต่อการประกอบอาชีพ

วันนี้ (24 ต.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้อง 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายแสนคม อนามพงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลขลุง ผู้ใหญบ้าน นายกสมาคมประมงจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนแต่ละอำเภอ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ประกอบด้วย อำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 60 คน ได้เดินทางเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน พร้อมยื่นหนังสือผ่านนายกเมืองพัทยาถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพประมง

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ เขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 73 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมงและพื้นที่ที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือทำการประมงดังต่อไปนี้ ทำการประมูลในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง
1. อวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกล
2. อวดล้อมจับที่มีสายมาน
3. อวนติดตาปลาที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2,500 เมตรต่อเรือประมง 1 ลำ
4. อวนปูที่มีความยาวอวนกินกว่า 3,000 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ
5. อวนลอยกุ้งสามชั้นที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2,500 ต่อเรือประมง 1 ลำ
6. ลอบหมึกที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ
7. ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบเล็กกว่า 2.5 นิ้ว หรือใช้ทำการประมงมากกว่า 300 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ
8. ลอบหมึกที่ใช้ทำการประมงมากกว่า 100 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ
9. ลอบหมึกสายที่ใช้ทำการประมงมากกว่า 2,000 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ
10. อวนครอบ อวนซ้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)
11. อวนครอบ อวนซ้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)
12. เครื่องทำการประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมง โดยใช้ไฟใต้น้ำเพื่อล่อสัตว์น้ำ
ความใน (10) มิให้ใช้บังคับกรณีที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกประกาศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 3 การวัดขนาดตาอวนลอยปูในข้อ 2 (7) เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ลงนาม พลเอกฉัตรชัย สารกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวนั้น สร้างผลกระทบต่อชาวเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน บางรายต้องเลิกอาชีพ ไม่สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัว เกิดหนี้สินมากมาย ไม่มีปัจจัยที่จะส่งบุตรหลานศึกษาต่อได้  เพราะไม่สามารถเข้าไปทำการประมงในแนวเขตหินลอย หินบอยเซ็นได้เลยจนบัดนี้ หากเกิดมรสุม คลื่นลมแรง เรือก็ไม่สามารถออกไปทำการประมงในระยะไกลๆได้ และการเดินทางมาขอเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยานั้น  เพื่อปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน พร้อมยื่นหนังสือผ่านนายกเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาเดือดร้อน จำนวน 3 ข้อหลักๆ คือ
1. ขอผ่อนปรนกฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนเรือและขยายเวลาในการขึ้นทะเบียนต่อทะเบียน
2. กำหนดแนวเขตหินลอยให้พี่น้องชาวประมงทำมาหากินได้ง่ายขึ้น
3. การขอใช้มาตรา 83 ของ พ.ร.บ.การประมงปี 58 อีกครั้ง ในการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาขาดแรงงานในเรือที่นับวันจะแรงหนักขึ้น

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เสนอแนะให้คณะดังกล่าวสอบถามข้อจำกัดของผู้ประกอบอาชีพประมงในแต่ละพื้นที่ แม้จะประกอบอาชีพเช่นเดียวกัน แต่อาจมีบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150