• การนำเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลียบชายหาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  การนำเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลียบชายหาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  การนำเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลียบชายหาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  วันนี้ (25 ต.ค.61) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะแนวออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบชายหาด โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังฯ ซึ่งมีนายสุพจน์ จารุสาเขต วิศวกรที่ปรึกษาโครงการเสริมทรายชายหาด พร้อมด้วยนายบังลังก์ เขี่ยงบัว วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมสำนักช่างสุขาภิบาล
  ปัจจุบันเมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีน้ำไหลหลากมาจากพื้นที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมสัญจร รวมทั้งคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา นายสุพจน์ จารุสาเขต วิศวกรที่ปรึกษาโครงการเสริมทรายชายหาดและนายบังลังก์ เขี่ยงบัว วิศวกรโยธาชำนาญการ ได้นำเสนอแนวความคิดงานปรับปรุงระบบระบายน้ำริมหาดพัทยา ซึ่งมีแผนการจัดการระบบระบายน้ำ 3 ระยะ ดังนี้
  ระยะ 1 ระยะเร่งด่วน
  -จัดระบบระบายน้ำเดิม ล้างท่อ อุดตัน
  -จัดระบบระบายที่มีอยู่ให้ไหลลงทะเล ณ จุดวิกฤต โดยจัดวางรางระบายน้ำเชื่อมต่อทางไหลของน้ำออกสู่ทะเล ณ จุดวิกฤต ทั้งนี้หลังน้ำไหลผ่านรางระบายน้ำลงทะเลหมดแล้ว เมืองพัทยาควรจัดและซ่อมแซมกวาดทรายให้เข้าสู่สภาพเดิม ฝังปิดรางระบายน้ำ และจัดระบบระบายน้ำซอย 6/1 (ปรับปรุงบ่อพักน้ำและปากท่อระบายน้ำในทะเล-ริมฝั่ง)
  ระยะ 2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม
  -ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา และปรับปรุงปากท่อระบายน้ำพัทยาใต้
  โดยมีหลักเกณฑ์การออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำดังนี้คือ
  1.คงสภาพระบายน้ำเดิม
  2.สามารถระบายน้ำออกไปได้หมด ในกรณีที่มีฝนตกหนักโดยใช้รอบปีของการเกิดซ้ำ 5 ปี
  3.ชนิดการไหลของระบบระบายน้ำกำหนดให้มีการไหลด้วยแรงโน้มถ่วงมากที่สุด
  4.แนวท่อระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการสายหลักเดิมทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของท่อใหม่ระบายกำหนดขนาดท่อไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
  5.กำหนดความเร็วของน้ำในท่อไม่ต่ำกว่า 0.60 เมตร/วินาที เพื่อไม่ให้มีการตกหรือสะสมตะกอนในท่อ และให้กระแสน้ำสามารถชะล้างตะกอนที่ทับถมในท่อออกไปได้เอง
  6.ความเร็วของน้ำในท่อต้องไม่เกิน 3 เมตร/วินาที เพื่อมิให้เกิดการกัดเซาะของท่อระบายน้ำ
  7.เชื่อมต่อกับแนวท่อระบายหลักใหม่ทุก 30 เมตร
  ระยะ 3 ระยะยาว (แผนของเมือง)
  ทั้งนี้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยาและผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบที่จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวนำเสนอต่อ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150