สนง.เจ้าท่าฯ กำหนดมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยวันลอยกระทง ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีวันลอย

สนง.เจ้าท่าฯ กำหนดมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยวันลอยกระทง ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีวันลอย

สนง.เจ้าท่าฯ กำหนดมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยวันลอยกระทง
ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมออกมาร่วมลอยกระทงตามแหล่งน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ริมทะเล และตามโต๊ะท่าเทียบเรือ ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้โป๊ะเทียบเรือ การใช้เรือและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวดังนี้
1 ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ และโป๊ะเทียบเรือดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยให้แล้วเสร็จก่อนวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้  1.1 ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนัก โดยติดไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
1.2 ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (Life Buoy) ติดไว้บริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพ มีความยาวอย่างน้อย 25 เมตรและต้องติดไว้ในที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันท่วงที
1.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ทางเดินขึ้น-ลงให้เพียงพอ
1.4 จัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น-ลงของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีพลัดตกน้ำด้วย
2 เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือให้ทำการตรวจสอบเรือและระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 ทำการตรวจสอบสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการขณะขึ้นลงเรือ
2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที
2.3 เรือโดยสารต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2.4 เรือทุกลำต้องเปิดโคมไฟเรือเดินตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ
2.5 เรือทุกลำต้องบรรจุคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
2.6 เรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเดินเรือว่าง และให้ระมัดระวังไม่ให้เรือกีดขวางต่อการเดินเรือ หากมีสิ่งอื่นบดบังสายตา ผู้ควบคุมเรือจะต้องแสดงสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟทุกครั้ง
2.7 ขณะเรือแล่นสวนกันหรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้คลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่น
2.8 ผู้ควบคุมเรือทุกลำต้องดูแล ห้ามผู้โดยสารยืน หรือนั่งบนหัวเรือ ท้ายเรือ กาบเรือและหลังคาเรือ หรือกระทำการอื่นใดภายในเรือ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆและให้ปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเรือโดยเคร่งครัด
2.9 ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด และต้องควบคุมดูแลผู้โดยสารในเรือ มิให้มีการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือหรือผู้โดยสารคนอื่น
3 ผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารเรือ ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1 การโดยสารเรือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือเพื่อสวมใส่
3.2 การแต่งกายควรใช้ชุดแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ และไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก
3.3 การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะเทียบเรือ สำหรับการขึ้น-ลงเรือจะต้องรอให้เรือจอดเทียบเรียบร้อยก่อน โดยไม่ควรแย่งกันขึ้น-ลง เมื่อลงไปในเรือแล้วให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กาบเรือและหลังคาเรือ หากพบว่าเรือลำใดมีคนโดยสารหนาแน่นแล้วขอให้รอเรือลำต่อไป
3.4 ในขณะเรือเอียงหรือเรือโคลง อย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่น และอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจเป็นเหตุให้เรือล่มได้
3.5 ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้
3.6 ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ และขณะขึ้น-ลงเรือขอให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

The Marine Office has laid down a strict safety measure for Loykrathong event on 22 November 2018 in order to keep an order and safety navigation since there will be locals, Thai and foreign tourists to celebrate the festival around reservoirs, seashore and piers. Pattaya Marine Office, therefore, has set a safety navigation for general public and tourists with monitoring operation and a preparation of safety tools such as life-jackets, life-buoys and extinguishers.

港务部办公室于2018年11月22日星期四 水灯节。该节日期间,将会有泰国与外国人来参加水灯节活动于 湖边 海边 等地区,为了维护人们的秩序和安全,芭堤雅地区办事处规定了离岸的安全措施。使用船 公众包括游客必须要符合检验与控制规定条件,船上也要有 救生衣,救生圈,灭火器 等的船用设备。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150