• ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ 12 The 12th Internation Conference on the Environment Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS12)

  ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ 12 The 12th Internation Conference on the Environment Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS12)

  ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ 12 The 12th Internation Conference on the Environment Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS12)

  วันนี้ (5 พ.ย.61) เวลา 09.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ 12 “The 12th Internation Conference on the Environment Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS12) โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม
  เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางรุ่งนภา ทับหนองฮี รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยคณะนักวิชาการสถาบันวิจัยนานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช

  ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ 12 “The 12th&International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การฟื้นฟูชายหาดพัทยา“Pattaya Beach Restoration “ และ “Plastic in the sea”เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการ รวมถึงเป็นการวางแผนการจัดการ การดำเนินการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อันจะยังคงทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150