• ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รณรงค์ ป้องกัน และลดปริมาณสัตว์ฟันแทะ

  ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รณรงค์ ป้องกัน และลดปริมาณสัตว์ฟันแทะ

  ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รณรงค์ ป้องกัน และลดปริมาณสัตว์ฟันแทะ

  วันนี้ (6 พ.ย.2561) นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมปฏิบัติงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับ SRRT เมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดปริมาณสัตว์ฟันแทะ (หนู) (ครั้งที่ 2) ตามแผนการฎิบัติงานปีงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการ ดังนี้

  1.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกำจัดสัตว์ฟันแทะ(หนู) บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โรคเลปโตสไปโลซิส จำนวน 50 แผ่น
  2.ตรวจสอบแหล่งอาศัยของหนูและแหล่งอาหาร พบว่า มีขยะ เศษอาหารทิ้งตลอดแนวจุดพักและตลอดแนวชายฝั่ง
  3.ตรวจสอบซากหนู และเก็บทำลาย จำนวน 4 ตัว
  4.วางยาเบื่อหนูตลอดแนวบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบซากหนู พร้อมทั้งเก็บทำลายในวันถัดไป

  The Disease Control Section of the Public Health Bureau of the City of Pattaya has operated onsite Bali Hai pier to run the campaign in order to prevent and lower the numbers of rodents. On 6 November 2018, the public health officials together with the team from the Disease Control Section and SRRT of Pattaya pursued the campaign to prevent and lower the numbers of rodents (rats) for the second time in line with the action plan of the year 2019 with following tasks:
  1. Publicized the eradication of rodents (rats) at the Bali Hai pier and distributing 50 handbooks for Leptospirosis;
  2. Inspected rats habitat and their areas of food and found that garbage and leftovers are around the coast and resting areas;
  3. 4 carcasses of rats were found and destroyed;
  4. Rodenticides were placed along the Bali Hai pier and carcasses will be traced for destroying the day after.

  疾病控制局公共卫生办公室前往巴厘海湾预防与减少啮齿动物类。今日(2018年11月6日)公共卫生官员与疾病控制团队。公共卫生办公室与芭堤雅市SRRT合作,按照2019财政年度的运作,前往该地区进行预防与减少啮齿动物(小鼠)(第二次),如下所述。
  1.公关宣传于巴厘海湾大扫啮齿动物(老鼠),同时派50份预防钩端螺旋体病的海报。
  2.于每个休息区检查老鼠和食物 垃圾来源。
  3.查到4只老鼠尸体已进行处理。
  4.已放好老鼠药于巴厘海湾,隔天将前往该地区检查大鼠尸体,并于第二天毁灭。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150