• TCEB หนุนยกระดับสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards (TMVS) เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกรับ EEC

  TCEB หนุนยกระดับสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards (TMVS) เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกรับ EEC

  TCEB หนุนยกระดับสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards (TMVS) เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกรับ EEC

  วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ นางสาวอรวิสาสินี สืบจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา นางสาวมาลิสา ลุทซี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปและศูนย์ประชุมพีชและนางสาวมยุรี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจไมซ์ สวนนงนุชพัทยา ร่วมในพิธีแถลงข่าว มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทยกับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์ (MICE) พัทยา ซึ่งมีแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทันสมัย และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกและ ประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานประกอบการ โรงแรม ศูนย์การค้า ที่มีศักยภาพในการรองรับการประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ เมืองพัทยาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น “นครแห่งไมซ์” หรือ MICE City ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยายุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาคพัฒนา หรือ Innovation รวมไปถึง NEO Pattaya ซึ่งเป็นนโยบายที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล ปรับภูมิทัศน์ชายหาดโดยกรมเจ้าท่าฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นเมืองแห่งไมซ์และ Sports City ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรมยุคใหม่

  ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จาก TCEB เล็งเห็นว่า มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับการ ให้บริการตลอดจนคุณภาพของสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย สำหรับพัทยาเป็นเมืองที่มีผู้ประกอบการ ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS มากที่สุดจำนวน 26 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 25 แห่ง และประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 1 แห่ง มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ ประชุมเกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งสามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงการจัดงานไมซ์นานาชาติจากทั่วโลก เมื่อผนวกกับเทคโนโลยีและ บริการที่น่าประทับใจของไทย ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้การจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก หรือ EEC ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ในระยะยาวและยั่งยืน รวมถึงผู้แทนจากสถานประกอบการต่างๆ ได้รับตรารับรองมาตรฐาน TMVS ที่ยืนยันได้ว่าห้องประชุมสัมมนานั้นมีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เป็นการเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเป็นจุดหมายของการจัดงานไมซ์ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

  ดังนั้น TCEB จึงต้องเร่งผลักดันการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สถานประกอบการมีมาตรฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS กับกลุ่มผู้ประกอบการ ไมซ์ในเมืองพัทยา และสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS แล้วจะดำเนินการยกระดับการ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่จัดงานโดยมีหลักสูตร Venue Management Course (VMC)
  เพื่อให้เมืองพัทยามีบุคลากรที่มีคุณภาพในการบริหารสถานที่การจัดงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  ขณะที่แผนการดำเนินงานเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS นั้น ได้จัดทำหนังสือ (directory) รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อสื่อสารไปยัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำหนังสือรายชื่อนี้ไปทำการตลาดในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS และให้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานประกอบการในเมืองพัทยาด้วยเช่นกัน.

  TCEB has fostered to upgrade Thailand MICE Venue Standards (TMVS) in the eastern part of the country to serve EEC.
  Mr. Porames Ngampichet, Deputy Mayor of Pattaya City stated that Pattaya is the renowned tourist destination with ongoing economic growth, serving as economic and tourism hub of the eastern part and Thailand with many potential natural resources, hotel businesses, shopping malls to serve big conferences and seminars as well as exhibitions and Expo. Therefore, the City has initiated the development strategy to push forward Pattaya as MICE City in line with the development plan – strategy 2 to be world class economic-tourism city and innovation as well as the NEO Pattaya which is the policy that Mr. Sonthaya Khunpluem, the Pattaya City Mayor has pushed forward a digital era, adjusting the landscape of the beach by the Marine Office to promote all forms of tourism including to make the city a MICE and Sports city to serve the EEC in the new era of economy, social, environment and culture.
  TaeKwondo Association of Republic of Korea is ready to support students of Pattaya School 8 to compete in Taekwondo tournament resulted from the success of Pattaya School 5 in order to promote culture as well as economy and tourism through the art of sports.

  TCEB促进泰国场馆地点标准化Thailand MICE Venue Standards (TMVS)是准备EEC东部会展业发展的推动力
  芭堤雅副总理Poramaj Ngampichet先生 说芭堤雅是一个着名的旅游目的地发达,并继续扩大其经济与社会,是东部和泰国的一个经济中心与旅游业中心,有自然景点,酒店场所,商场有潜力举办开会 大型研讨会 与展览会 所以芭堤雅制定了芭堤雅的发展战略为“会展城市”或MICE City 根据发展规划芭堤雅策略2 发展成为国际旅游与经济城市和发展区城中心城市或 Innovation,包括NEO芭堤雅这项政策,暮光之城 芭提雅总理Sonthaya Khunpleum先生的政策用作跨越数字世界力量,由海事处于海滩做景观设计促进各种形式旅游业。包括作为会展城市与Sports City,以符合EEC项目与新时代的经济,社会,环境与文化。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150