• เมืองพัทยาห่วงใยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันสถานศึกษา เป็นพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด

  เมืองพัทยาห่วงใยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันสถานศึกษา เป็นพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด

  เมืองพัทยาห่วงใยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันสถานศึกษา เป็นพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด

  วันนี้ (8 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้โอวาทและมอบนโยบายการประชุมพัฒนาการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แก่ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา  มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน To Be Number One  Teen Dancercise  Chonburi Championship และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  To Be Number One Idol ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯและร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเขตเมืองพัทยา ทั้งในชุมชนสถานประกอบการและสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และป้องกันสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ประชาชนเมืองพัทยา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูการติดตาม และผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการดำเนินการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษานั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 ของผู้บำบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย จากความอยากลอง การชักชวนของกลุ่มเพื่อน ความท้าทาย ดังนั้นจึงต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นในตัวเองให้เกิดขึ้นกับตัวเยาวชน เพื่อให้เขาเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ต่อไป ซึ่งผู้มีบทบาทใกล้ชิดเยาวชนเหล่านี้ก็คือบุคลากรคุณครูในสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษา มิให้เข้าถึงการบริโภคยาสูบและสารเสพติดได้โดยง่ายรวมถึงลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมืองพัทยาจึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาดังนี้
  1.รับสนองพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One ร่วมกันโดยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อตัดวงจรคนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  2.ห้ามให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนใดๆจากการผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและสารเสพติด
  3.ให้ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาทุกแห่ง และห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตลอดจนกำชับให้นักเรียนห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้สารเสพติด
  4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด
  5.ให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่และสารเสพติด
  6.ให้ความร่วมมือในการร่วมค้นหา และคัดกรองนักเรียนทั้งภายในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา หากพบนักเรียนที่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดให้ประสานส่งต่อฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยาเพื่อดูแลบำบัดฯต่อไป
  7.ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตสังคมบำบัด ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ทั้งในช่วงเวลาและภายหลัง การบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
  8.ร่วมติดตาม ดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเข้ารับการศึกษาต่อ รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ

  ทั้งนี้เพื่ออนาคตของเยาวชนและลูกหลานของเราต่อไป  พร้อมขอให้กำลังใจต่อคณะผู้ดำเนินงานและสานต่อกิจกรรมดีๆให้เยาวชนเมืองพัทยาได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติต่อไป

  The City of Pattaya has prioritized and concerned the children and youth and to prevent schools from drugs. Mr. Porames Ngampichet, Deputy Mayor delivered the policy on preventing and addressing drugs problem in schools to teachers concerned in order to strengthening the potential in dealing with drugs among children, youth and locals.

  芭堤雅市关顾青年人关怀鼓励学生运动保护学校远离毒品。今日芭堤雅市副总理Poramaj Ngampichet先生发表给学校负责方毒品教育的老师演讲并制定有关预防与解决校园毒品问题的运动政策,提高故障排除效率,并预防儿童 青少年于芭提雅市民吸毒品。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150