• เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมปรับปรุงศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมปรับปรุงศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมปรับปรุงศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา
  วันนี้ (8 พ.ย.61) เวลา 14.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา จำนวน 1 ระบบ โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ที่ ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกีฬา นันทนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ซึ่งปัจจุบันศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา มีสภาพเสื่อมโทรมและชำรุดเสียหายในหลายส่วน เนื่องจากก่อสร้างเป็นเวลานาน บางพื้นที่มีดินทรุด ทำให้สนามกีฬาและถนนเกิดความเสียหาย ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา หากเกิดฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาด้วย เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาได้มีการถมที่และทำคันดินกั้นน้ำเข้าพื้นที่ เมื่อเกิดฝนตกน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ศูนย์เยาวชนฯ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายออกไปได้ โดยเฉพาะหน้าฝน จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังติดต่อกันหลายเดือน ส่งผลให้สนามกีฬา ภูมิทัศน์ต่างๆได้รับความเสียหาย และไม่สามารถให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้
  สำนักการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา จำนวน 1 ระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว นอกจากนี้เมืองพัทยาจะประสานงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อออกแบบรูปแบบของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อให้ความเหมาะสมตามมาตรฐานและสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำเสนอพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150