• สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือและขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรน

  สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือและขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรน

  สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือและขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรน
  วันนี้ 13 พ.ย. 61 เวลา 14.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวการขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรน โดยมีนายชัชวาลย์ สุภัคธนาการ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส พร้อมคณะจากสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และผู้แทนจากบริษัท ฟลิง จำกัด เข้าหารือในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่บริษัท ฟลิง จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมไทยไอโอทีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมโดรนให้สามารถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติโดยใช้ GNSS RTK ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมลักษณะเดียวกับ GPS แต่ให้ความถูกต้องทางตำแหน่งดีกว่า 1 เมตรจะมีการบินทดสอบในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทดสอบขนส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในการนี้ สศด.ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมภาคเอกชนให้สามารถขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เข้าหารือกับเมืองพัทยา เพื่อขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งโดยใช้โดรน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท ฟลิง จำกัด สมาคมไทยไอโอที และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ทั้งก่อนและขณะลงพื้นที่ที่จะทำการสำรวจบินโดรน ตามวันและเวลาที่กำหนดนั้น เพื่อนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

  IOT & Digital Innovation Institute met with the Mayor of Pattaya City, discussing and seeking the permission to do a research, at the coast of Pattaya, on dispatching goods by using drone under a support of Thai IOT Association which has been advocated on research fund to develop technology and digital innovation from Digital Economy Promotion Agency (DEPA). The meeting agreed to assign the Environment Bureau and officials concerned to do an onsite survey before and during drone testing within scheduled date and time.

  物联网研究所和数字创新 见芭堤雅市总理,讨论并请求允许使用航拍机对芭堤雅沿海地区进行研究由泰国物联网协会的支持得到支持津贴关于数字创新研究与开发来自数字经济促进办公室通过会议同意,分配到环境局,并且在登陆区域之前和之后官员进行调查要参与调查该区域,根据日期与时间。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150