• ขอเชิญองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการประจำปี 2562

  ขอเชิญองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการประจำปี 2562

  ขอเชิญองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการประจำปี 2562

  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 มาตรา 60 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานให้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด ที่ให้บริการแก่คนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการฯกำหนดและมาตรา 13(4) ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) มีอํานาจหน้าที่ ในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการส่งเสริมองค์กรด้านคนพิการและองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรและเชิญชวนองค์กรด้านคนพิการและองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่ผู้พิการในพื้นที่ทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  หากหน่วยงานใดสนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ กรุณาส่งหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
  1.สำเนาบัตรประชาชนผู้นำองค์กร
  2.สำเนาข้อบังคับสมาคม/ชมรม
  3.สำเนาใบจัดตั้งสมาคม/ชมรม
  4.แผนที่องค์กร
  5.ใบสมัคร
  6.แบบประเมินตนเอง (ให้องค์กรทำแบบประเมิน)

  และส่งมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 21 ธันวาคม  2561

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี โทร 038-277877 ต่อ 21 โทรสาร 038-285208

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150