• บุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา พร้อมเดินทางร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (WALS 2018) เพื่อเรียนรู้ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่การพัฒนา สร้างเยาวชนให้เก่งและดี

  บุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา พร้อมเดินทางร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (WALS 2018) เพื่อเรียนรู้ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่การพัฒนา สร้างเยาวชนให้เก่งและดี

  บุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา พร้อมเดินทางร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (WALS 2018) เพื่อเรียนรู้ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่การพัฒนา สร้างเยาวชนให้เก่งและดี

  วันนี้ (19 พ.ย.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาครูเมืองพัทยา 4.0 เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจง ก่อนนำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 คน เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครู ในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (World Association Lesson Study -WALS 2018) ในระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งภายในที่ประชุมได้มีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะครูสังกัดเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

  ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักศึกษาเมืองพัทยา ได้จัดโครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด”จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)”โดยมุ่งให้ความสำคัญด้านนโยบาย การศึกษา ชูประเด็นเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาในระดับสากลแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการจัดการศึกษามุ่งสู่ผลการเรียนรู้ของเด็ก (Student Learning Outcome:SLO) ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิคหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการลงมือทำอย่างเหมาะสม ตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ หรือความชำนาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตำรา ตามทักษะที่องค์การยูเนสโก้ได้แนะนำ กล่าวคือผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่มคือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะเพื่อการทำงานและทักษะอาชีพ

  ซึ่งการเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนระหว่างประเทศสมาชิกของสมาคมการศึกษาชั้นนำของโลก ด้วยการนำผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่ง และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ได้นำเสนอใน 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 นำเสนอด้วยวาจา (Oral)และกลุ่มที่ 3 นำเสนอด้วยโปสตอร์ (Poster)  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการบูรณาการร่วม เพื่อปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ สู่การสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150